Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Terapia zajęciowa > Terapia zajęciowa (s1) (KRK)

Terapia zajęciowa (s1) (KRK) (18510201-KRK)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata (6 semestrów)
Język: polski

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ TERAPIĘ ZAJĘCIOWĄ?

Kierunek został utworzony ze względu na rosnące potrzeby, wynikające z procesu starzenia się społeczeństwa oraz zwiększenia liczby osób ze specjalnymi potrzebami. Terapia zajęciowa zajmuje się poprawą dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego osób i grup społecznych, poprzez wsparcie uczestnictwa w zajęciach uznanych przez osobę lub grupę społeczną, jako mające wartość i znaczenie. Wspomaga proces aktywizacji osób chorych i niepełnosprawnych przy zastosowaniu różnych metod, form oraz technik w procesie kompleksowej rehabilitacji. Terapeuta zajęciowy planuje induwidualny i grupowy program terapii dostosowany do stanu zdrowia, potrzeb, zainteresowań i możliwości podopiecznego.

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ TERAPIĘ ZAJĘCIOWĄ W COLLEGIUM MEDICUM W BYDGOSZCZY?

W Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu kształcenie prowadzi doświadczona i zaangażowana kadra specjalistów. Terapia zajęciowa jest kierunkiem umiejscowionym w zakresie nauk o zdrowiu. Studia mają charakter interdyscyplinarny, łączący wiedzę z zakresu nauk o zdrowiu, nauk medycznych, społecznych oraz nauk o kulturze fizycznej.  Studenci na co dzień korzystają z nowoczesnej bazy dydaktycznej, uczestniczą w zajęciach praktycznych w szpitalach uniwersyteckich oraz biorą udział w projektach badawczych w ramach studenckich kół naukowych.    

CO PO STUDIACH?

Absolwent terapii zajęciowej przygotowany jest do działań na rzecz poprawy dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego jednostek oraz grup. Znajduje zatrudnienie w placówkach związanych z opieką zdrowotną, społeczną, świadczeniem usług rehabilitacyjnych, edukacyjnych oraz ośrodkach działających na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Absolwent kierunku potrafi dobierać formy i metody terapii zajęciowej do indywidualnych, specyficznych potrzeb oraz możliwości osób w różnym wieku, a także prowadzić i dostosowywać działania w ścisłej współpracy z otoczeniem, angażując najbliższe środowisko społeczne podopiecznego.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z terapii zajęciowej

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

świadectwo dojrzałości, konkurs świadectw dojrzałości

Efekty kształcenia

Program kształcenia realizuje efekty kształcenia określone Uchwałą Nr 32 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (z późn. zm.), które stanowią załącznik do niniejszego suplementu.

Kwalifikacja - nowa matura:

  • „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości

Lp.

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu przedmiotu

1.*

Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo wiedza o społeczeństwie albo język polski albo  geografia albo matematyka albo informatyka albo historia albo historia sztuki albo historia muzyki

rozszerzony, p= 1,00

albo podstawowy, p = 0,60

* Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji

Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = pWp,

gdzie:

Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo wiedzy o społeczeństwie albo języka polskiego albo geografii albo matematyki albo informatyki albo historii albo historii sztuki albo historii muzyki,

p - przelicznik dla poziomu egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo wiedzy o społeczeństwie albo języka polskiego  albo geografii  albo matematyki albo informatyki albo historii albo historii sztuki albo historii muzyki.

Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganego przedmiotu zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

Kwalifikacja - stara matura:

  • „stara matura” - konkurs zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego (OKE)
     

Wymagany przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym

biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo wiedza o społeczeństwie albo język polski albo geografia albo matematyka albo informatyka albo historia albo historia sztuki albo historia muzyki

Wynik postępowania kwalifikacyjnego odpowiada procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo wiedzy o społeczeństwie albo języka polskiego albo geografii albo matematyki albo informatyki albo historii albo historii sztuki albo historii muzyki

Kwalifikacja - matura międzynarodowa:

Kandydat z dyplomem IB wydanym przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie oraz kandydat z dyplomem EB (European Baccalaureat) wydanym przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz.U. Nr 63 poz. 442 i 443) kwalifikowany jest zgodnie z zasadami określonymi dla osób ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. "nowej matury".

Kandydat wprowadzając wyniki egzaminów maturalnych stosuje przeliczenie zgodnie z tabelą:

MATURA IB

NOWA MATURA

MATURA IB

NOWA MATURA

Poziom SL

Poziom

podstawowy

Poziom HL

Poziom

rozszerzony

7

100%

7

100%

6

89%

6

90%

5

75%

5

80%

4

65%

4

70%

3

55%

3

60%

2

45%

2

50%

1

35%

1

40%

W przypadku języków obcych na dyplomie IB za SL uznaje się poziom Ab inito oraz poziom B SL, a za HL uznaje się poziomy: A1 (HL lub SL), A2 (HL lub SL) oraz B HL.

Kandydat legitymujący się dyplomem EB (European Baccalaureat) wprowadzając wyniki egzaminu maturalnego stosuje przeliczenie - wynik egzaminu (zgodnie ze skalą 1 - 10) x 10 (do 100 punktów).

W przypadku języków obcych na dyplomie EB za poziom podstawowy uznaje się L1, L4 i L5, za poziom rozszerzony uznaje się L1+3, L2 lub L3, a za poziom dwujęzyczny - L2+3. Kandydatom, którzy zdali egzamin z języka obcego na poziomie dwujęzycznym przyznaje się 100% punktów dla poziomu podstawowego i rozszerzonego.

W przypadku innych przedmiotów na dyplomie EB: za poziom podstawowy uznaje się 2 lub 3 (liczba godzin tygodniowo), a za poziom rozszerzony uznaje się 4 lub 5 oraz matematykę 5+3 (liczba godzin tygodniowo).

Kwalifikacja - matura zagraniczna:

Kandydat ze świadectwem maturalnym uzyskanym za granicą kwalifikowany jest na podstawie konkursu świadectwa dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów (biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo wiedza o społeczeństwie albo język polski albo geografia albo matematyka albo informatyka albo historia albo historia sztuki albo historia muzyki).

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym:

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują:
1. LAUREACI I FINALIŚCI:
-    Olimpiady Biologicznej,
-    Olimpiady Chemicznej,
-    Olimpiady Fizycznej,
-    Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
-    Europejskiej Olimpiady Społeczno-Prawnej,
-    Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
-    Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
-    Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym,
-    Olimpiady Wiedzy o Integracji Europejskiej,
-    Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej,
-    Olimpiady Wiedzy o III RP,
-    Olimpiady Wiedzy Technicznej.
2. LAUREACI:
-    Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. Antoniego Swinarskiego.

Podstawą uzyskania uprawnień jest zaświadczenie wydane przez Główny Komitet Organizacyjny danej olimpiady lub konkursu. 
Z  uprawnień olimpijczyka można skorzystać w ciągu trzech lat od roku, w którym kandydat uzyskał świadectwo dojrzałości.


Maksymalną liczbę punktów uzyskują również kandydaci posiadający aktualną klasę mistrzowską międzynarodową lub klasę mistrzowską lub pierwszą klasę sportową w dyscyplinach olimpijskich i nieolimpijskich.
Podstawą uzyskania uprawnień jest zaświadczenie wydane przez polski związek sportowy określające rodzaj klasy sportowej oraz osiągnięcia sportowe będące podstawą jej przyznania. 
Z  uprawnień można skorzystać w ciągu trzech lat od dnia wydania zaświadczenia, nie dłużej jednak niż do dnia utraty jego ważności.


Osoby wyżej wymienione mają obowiązek rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów; nie uiszczają opłaty rekrutacyjnej.
Olimpijczycy muszą potwierdzić swoje uprawnienia do przysługujących im ulg w Biurze ds. Rekrutacji, Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13-15.