Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Zakres nauk o zdrowiu > Studia niestacjonarne doktoranckie z zakresu nauk o zdrowiu

Studia niestacjonarne doktoranckie z zakresu nauk o zdrowiu (18520425)

doktoranckie (trzeciego stopnia)
niestacjonarne, 4 lata (8 semestrów)
Język: polski

Spis treści:

Zasady kwalifikacji:

Studia doktoranckie w dziedzinie nauk o zdrowiu mają formę studiów stacjonarnych. Czas trwania wynosi 4 lata (8 semestrów). O przyjęcie mogą się ubiegać osoby posiadające tytuł zawodowy lekarza lub magistra.

Głównym celem studiów doktoranckich jest przygotowanie ich uczestników do prowadzenia prac badawczych niezbędnych do napisania i obrony rozprawy doktorskiej oraz przekazanie najnowszej wiedzy z wybranych obszarów nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Koncepcja programu studiów, integrująca wiedzę z różnych dziedzin, umożliwia nie tylko wyjaśnianie wzajemnych relacji pomiędzy zdrowiem a czynnikami społeczno-ekonomicznymi, środowiskiem i stylem życia, ale przede wszystkim pozwala na poszukiwanie nowych rozwiązań mających na celu poprawę stanu zdrowia, jakości życia oraz zwiększanie efektywności podejmowanych decyzji dotyczących zdrowia.

Moduły kształcenia zawierają przedmioty z zakresu: dydaktyki szkoły wyższej rozwijające umiejętności dydaktyczne, pracy naukowej kształtujące umiejętności zawodowe pracownika naukowego, interdyscyplinarnego wymiaru zdrowia o charakterze podstawowym dla dziedziny, w której prowadzone są studia doktoranckie, postępu medycyny i nauk o zdrowiu o charakterze szczegółowym dla dziedziny, w której prowadzone są studia doktoranckie, języka angielskiego w praktyce, zdrowia i bezpieczeństwa w pracy, praktyki zawodowe (dydaktyczna i naukowa).

Kwalifikacja:

Do postępowania kwalifikacyjnego może zostać dopuszczona osoba, która:

 • posiada kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu "Diamentowy Grant",
 • wykazuje predyspozycje do pracy naukowo-badawczej oraz poziom wiedzy, który pozwala zakładać, że jest w stanie przygotować i obronić w ciągu 4 lat rozprawę doktorską. 

  Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie rejestrują się poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów i składają w określonych terminach, bezpośrednio na wydziałach, następujące dokumenty:

  • wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów i podpisany formularz podania,
  • życiorys naukowy,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub studiów I i II stopnia wraz z suplementem (w przypadku braku suplementu - indeksy). Osoby, które ukończą studia w roku akademickim 2017/2018 mogą dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu studiów (odpis dyplomu należy dostarczyć przed wydaniem decyzji o przyjęciu na studia),
  • pracę magisterską i ewentualne publikacje,
  • pisemną opinię o predyspozycjach do pracy naukowej, sporządzoną przez opiekuna pracy magisterskiej lub przyszłego opiekuna naukowego (w zależności od wymagań rady wydziału),
  • dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje oraz osiągnięcia naukowe i artystyczne,
  • opis projektu badawczego (w zależności od wymagań rady wydziału),
  • 3 aktualne fotografie (w tym jedną w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK), zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

  oraz

  • w przypadku lekarzy medycyny ubiegających się o przyjęcie na studia doktoranckie prowadzone na Nauk o Zdrowiu - dokument potwierdzający pełne lub ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza (w przypadku ograniczonego prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający pełne prawo należy dostarczyć do końca I semestru studiów doktoranckich; niedostarczenie tego dokumentu do końca I semestru będzie skutkowało skreśleniem z listy uczestników studiów doktoranckich),
  • w przypadku pielęgniarek ubiegających się o przyjęcie na studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Nauk o Zdrowiu - dokument potwierdzający pełne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.

  Warunkiem przyjęcia kandydata zakwalifikowanego na studia jest złożenie w określonym terminie wymaganych dokumentów. Niedopełnienie przez kandydata tej czynności jest równoznaczne z nieprzyjęciem na studia.

  W postępowaniu kwalifikacyjnym (ocenianym w skali od 0 do 100 punktów) bierze się pod uwagę cztery elementy. Każdy z nich oceniany jest oddzielnie. Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego obliczany jest jako suma punktów uzyskanych przez kandydata z poszczególnych elementów postępowania.

  50% punktów zdobytych podczas procesu rekrutacyjnego powinno dotyczyć kierunku badań i aktywności naukowej (tj. rozmowa kwalifikacyjna, konferencje, publikacje).


  Uczestnikiem studiów doktoranckich nie może zostać osoba, która w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzyskała mniej niż 50 punktów lub z rozmowy kwalifikacyjnej mniej niż 22,5 punktu, albo z języka obcego otrzymała mniej niż 3 punkty.

  Lp.

  Element postępowania kwalifikacyjnego

  Maksymalna liczba punktów

  1

  Rozmowa kwalifikacyjna (45 pkt.) i rozmowa z języka obcego (6 pkt.)

  51

  2

  Dodatkowe kwalifikacje kandydata

  13

  3

  Udokumentowane osiągnięcia naukowe

  26

  4

  Ostateczny wynik studiów

  10

  Ogółem

  100


  Rozmowa kwalifikacyjna
  ma na celu ustalenie ogólnego poziomu wiedzy kandydata w zakresie dziedziny nauk o zdrowiu oraz stopnia przygotowania do realizacji planowanego projektu badań. W ocenie uwzględnia się motywację do podjęcia studiów, wiedzę teoretyczną dotyczącą wybranego tematu badań, oraz propozycję metodologii badań naukowych. Maksymalnie można uzyskać 45 punktów.

  Znajomość języka obcego oceniana jest na podstawie dobrowolnego egzaminu przeprowadzonego przez Zakład Lingwistyki Stosowanej CM (język angielski, niemiecki, francuski) lub certyfikatu uzyskanego ze szkoły językowej o zasięgu ogólnokrajowym. Maksymalnie można uzyskać 6 punktów.


  Za udokumentowane dodatkowe kwalifikacje kandydat może uzyskać maksymalnie 13 punktów, w tym za: certyfikaty i dyplomy – do 3 punktów, staże i praktyki zagraniczne – do 5 punktów, dyplom ukończenia drugiego kierunku studiów – do 2 punktów, nagrody (z wyłączeniem naukowych) i stypendia – do 2 punktów, organizowanie konferencji (zjazdu, sympozjum) – maksymalnie 1 punkt.


  Za udokumentowane osiągnięcia naukowe kandydat może uzyskać maksymalnie 26 punktów, w tym za: dyplom ukończenia studiów z wyróżnieniem potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra/lekarza – do 2 punktów, członkostwo przez minimum jeden rok w Studenckim Kole Naukowym, Towarzystwie Naukowym – do 2 punktów, nagrody naukowe przyznane przez rektora, dziekana, ministerstwo, instytucję itp. – do 5 punktów, publikacje – do 11 punktów, czynny udział w konferencjach – do 6 punktów.


  Ostateczny wynik studiów obejmuje wynik studiów z dyplomu ukończenia studiów potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra/lekarza pomnożony przez 2 punkty – maksymalnie można uzyskać 10 punktów.