Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Zakres nauk medycznych > Studia dokt. w dziedzinie nauk medycznych dyscyplinie biologia medyczna

Studia dokt. w dziedzinie nauk medycznych dyscyplinie biologia medyczna (17510429)

doktoranckie (trzeciego stopnia)
stacjonarne, 4 lata (8 semestrów)
Język: polski

Spis treści:

Zasady kwalifikacji:

Studia doktoranckie  prowadzone są  w  dziedzinie nauk medycznych, w dyscyplinie biologia medyczna.  Studia trwają 4 lata (8 semestrów) i  realizowane  są w formie studiów stacjonarnych.  Studia adresowane są do kandydatów posiadających tytuł zawodowy magistra lub lekarza.

Absolwent  po zakończeniu studiów, zdaniu wymaganych egzaminów  i obronie pracy doktorskiej uzyskuje  stopnień naukowy  doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej.

Program studiów obejmuje moduły kształcenia pozwalające na zdobycie  zaawansowanej wiedzy  z zakresu  medycyny laboratoryjnej i medycyny klinicznej oraz  umiejętności  prowadzenia samodzielnych badań naukowych w tym zakresie, które pozwolą  doktorantowi na przygotowanie rozprawy doktorskiej. Ponadto w programie studiów  znajdują się  zajęcia, umożliwiające  nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do publikowania  i prezentowania wyników swoich badań w międzynarodowym środowisku naukowym. Ważnym elementem programu studiów są zajęcia dotyczące  finansowania badań naukowych oraz ich komercjalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, w tym środków regionalnych, krajowych oraz zagranicznych. Obok zajęć kształtujących umiejętności przyszłego pracownika nauki, świadomego swojej roli społecznej, w programie studiów znajdują się również zajęcia  z zakresu metodologii pracy dydaktycznej rozwijające kompetencje i umiejętności  dydaktyczne nauczyciela akademickiego. Uzupełnieniem zajęć z tego zakresu są praktyki zawodowe obejmujące udział doktorantów w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

Absolwent studiów doktoranckich jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia  badań naukowych, jest świadomy swojej roli społecznej w zakresie upowszechniania wiedzy i postępu naukowego  w obszarze nauk medycznych,  jest również  przygotowany do pracy dydaktycznej w szkolnictwie wyższym.

Kwalifikacja:

Do postępowania kwalifikacyjnego może zostać dopuszczona osoba, która:

 • posiada kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu "Diamentowy Grant",
 • wykazuje predyspozycje do pracy naukowo-badawczej oraz poziom wiedzy, który pozwala zakładać, że jest w stanie przygotować i obronić w ciągu 4 lat rozprawę doktorską. 

  Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie rejestrują się poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów i składają w określonych terminach, bezpośrednio na wydziałach, następujące dokumenty:

  • wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów i podpisany formularz podania,
  • życiorys naukowy,
  • poświadczoną przez UMK kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów jednolitych magisterskich lub studiów I i II stopnia wraz z suplementem (w przypadku braku suplementu - indeksy). Osoby, które ukończą studia w roku akademickim 2017/2018 mogą dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu studiów (odpis dyplomu należy przedstawić przed wydaniem decyzji o przyjęciu),
  • praca magisterska i ewentualne publikacje,
  • dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje oraz osiągnięcia naukowe (opinia opiekuna Studenckiego Koła/Towarzystwa Naukowego z określeniem czasu przynależnosci, kserokopieprac naukowyc, udokumentowane dadatkowe kwalifikacje: znajomość języków obcych, studia na drugim kierunku, stypendia, staże, nagrody).
  • 3  fotografie,
  • w przypadku braku w suplemencie danych niezbędnych do obliczenia ostatecznego wyniku studiów dodatkowo: zaświadczenie ze średnią ocen za cały okres studiów, oceną pracy dyplomowej i oceną egzaminu dyplomowego.

   W postępowaniu kwalifikacyjnym (ocenianym w skali od 0 do 100 punktów) bierze się pod uwagę cztery elementy. Każdy z nich oceniany jest oddzielnie. Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego obliczany jest jako suma punktów uzyskanych przez kandydata z poszczególnych elementów postępowania.

   Uczestnikiem studiów doktoranckich nie może zostać osoba, która w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzyskała mniej niż 50 punktów lub z egzaminu z przedmiotu kierunkowego albo z języka obcego otrzymała mniej niż 3 punkty przed uwzględnieniem współczynnika.

    Lp.

   Element postępowania kwalifikacyjnego

   Maksymalna liczba punktów

   1

   Rozmowa kwalifikacyjna

   51

   2

   Dodatkowe kwalifikacje kandydata

   5

   3

   Udokumentowane osiągnięcia naukowe

   24

   4

   Ostateczny wynik studiów

   20

   Ogółem

   100


   Rozmowa kwalifikacyjna
   obejmuje egzamin z przedmiotu kierunkowego (punktacja w skali 0-5, współczynnik 9, maksymalnie uzyskać można 45 punktów) oraz z języka obcego na podstawie dobrowolnego egzaminu przeprowadzonego przez Zakład Lingwistyki Stosowanej CM (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski) lub certyfikatu uzyskanego ze szkoły językowej o zasięgu ogólnokrajowym (wykaz certyfikatów jak w rozporządzeniu - przy przewodach doktorskich, punktacja w skali 0-5, współczynnik 1,2, maksymalnie 6 punktów).

   Dodatkowe kwalifikacje kandydata (np. udokumentowana znajomość języków obcych,  ukończone studia na drugim kierunku, stypendia, staże, nagrody) punktowane są następująco: 0,5 punktu za każdy element, maksymalnie 5 punktów.

   Osiągnięcia naukowe obejmują: co najmniej 2-letnią działalność w studenckim Kole/Towarzystwie Naukowym – 1 punkt (maksymalnie 2 punkty); współautorstwo prac opublikowanych (każda praca) lub przyjętych do druku w recenzowanych czasopismach naukowych, zamieszczonych w części A (4 punkty za każdą pracę) lub w części B/C (1 punkt za każdą pracę) w wykazie wybranych czasopism MNiSW (maksymalnie 16 punktów), dodatkowo gdy kandydat jest pierwszym autorem – 1 punkt za każdą pracę (maksymalnie 4 punkty); prezentowanie prac na konferencjach, zjazdach naukowych, również ze studenckich kół naukowych (każda praca) – 0,5 punktu (maksymalnie 2 punkty).

   Ostateczny wynik studiów obejmuje wynik studiów z dyplomu ukończenia studiów potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra/lekarza x 4 punkty - maksymalnie 20 punktów.