Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Zakres chemii > Studia doktoranckie z zakresu chemii

Studia doktoranckie z zakresu chemii (06510402)

doktoranckie (trzeciego stopnia)
stacjonarne, 4 lata (8 semestrów)
Język: polski

Spis treści:

Zasady kwalifikacji:

Studia Doktoranckie z zakresu Chemii (bezpłatne, stacjonarne) trwają cztery lata i kończą się obroną rozprawy doktorskiej i uzyskaniem stopnia doktora nauk chemicznych.
Celem studiów doktoranckich z zakresu Chemii, stanowiących III stopień kształcenia, jest rozwój naukowy doktorantów w ramach specjalizacji realizowanych na Wydziale Chemii UMK, w szczególności przekazanie studentom zaawansowanej wiedzy chemicznej, zapoznanie z nowoczesnymi technikami instrumentami oraz przygotowanie do samodzielnego formułowania i rozwiązywania problemów naukowych.
Doktoranci realizują oryginalne tematy naukowo-badawcze pod kierunkiem opiekuna naukowego (promotora) korzystając z dostępnej na Wydziale Chemii aparatury unikalnej oraz naukowych baz danych. Studia obejmują następujące dziedziny: chemię nieorganiczną, organiczną, fizyczną, teoretyczną, analityczną, ochronę środowiska, chemię polimerów, żywności i nano- i biomateriałów oraz technologię chemiczną.
Program studiów, oprócz przedmiotów obowiązkowych, obejmuje przedmioty do wyboru, umożliwiające zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z chemii, a także praktyki zawodowe (zajęcia dydaktyczne). Studia przygotowują absolwentów do pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej na wyższych uczelniach oraz w jednostkach produkcyjnych zorientowanych na innowacyjne technologie. Liczba miejsc stypendialnych ustalana jest przez Rektora UMK.
Studia Doktoranckie z zakresu Chemii (bezpłatne, stacjonarne) trwają cztery lata i kończą się obroną rozprawy doktorskiej i uzyskaniem stopnia doktora nauk chemicznych.

Celem studiów doktoranckich z zakresu Chemii, stanowiących III stopień kształcenia, jest rozwój naukowy doktorantów w ramach specjalizacji realizowanych na Wydziale Chemii UMK, w szczególności przekazanie studentom zaawansowanej wiedzy chemicznej, zapoznanie z nowoczesnymi technikami instrumentami oraz przygotowanie do samodzielnego formułowania i rozwiązywania problemów naukowych.

Doktoranci realizują oryginalne tematy naukowo-badawcze pod kierunkiem opiekuna naukowego (promotora) korzystając z dostępnej na Wydziale Chemii aparatury unikalnej oraz naukowych baz danych. Studia obejmują następujące dziedziny: chemię nieorganiczną, organiczną, fizyczną, teoretyczną, analityczną, ochronę środowiska, chemię polimerów, żywności i nano- i biomateriałów oraz technologię chemiczną.

Program studiów, oprócz przedmiotów obowiązkowych, obejmuje przedmioty do wyboru, umożliwiające zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z chemii, a także praktyki zawodowe (zajęcia dydaktyczne). Studia przygotowują absolwentów do pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej na wyższych uczelniach oraz w jednostkach produkcyjnych zorientowanych na innowacyjne technologie. Liczba miejsc stypendialnych ustalana jest przez Rektora UMK.

Kwalifikacja:

Do postępowania kwalifikacyjnego może zostać dopuszczona osoba, która:

 • posiada kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu "Diamentowy Grant",
 • wykazuje predyspozycje do pracy naukowo-badawczej oraz poziom wiedzy, który pozwala zakładać, że jest w stanie przygotować i obronić w ciągu 4 lat rozprawę doktorską.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie rejestrują się poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów i składają w określonych terminach, bezpośrednio na wydziałach, następujące dokumenty:

 • wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów i podpisany formularz podania,
 • życiorys naukowy,
 • poświadczoną przez UMK kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów jednolitych magisterskich lub studiów I i II stopnia wraz z suplementem (w przypadku braku suplementu - indeksy). Osoby, które ukończą studia w roku akademickim 2017/2018 mogą dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu studiów; odpis dyplomu należy przedstawić przed wydaniem decyzji o przyjęciu na studia,
 • pracę magisterską (wersja elektroniczna na płycie CD) i ewentualne publikacje,
 • pisemną opinię o predyspozycjach do pracy naukowej, sporządzoną przez opiekuna pracy magisterskiej lub przyszłego opiekuna naukowego (zgodnie ze szczegółowymi warunkami rekrutacji),
 • dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje oraz osiągnięcia naukowe i artystyczne,
 • opis projektu badawczego (zgodnie ze szczegółowymi warunkami rekrutacji),
 • 3 aktualne fotografie (w tym jedną w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK), zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • zgodę jednego z profesorów lub doktorów habilitowanych, zatrudnionych na Wydziale Chemii, na sprawowanie funkcji opiekuna naukowego doktoranta.

W postępowaniu kwalifikacyjnym (ocenianym w skali od 0 do 100 punktów) bierze się pod uwagę cztery elementy. Każdy z nich oceniany jest oddzielnie. Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego obliczany jest jako suma punktów uzyskanych przez kandydata z poszczególnych elementów postępowania.

Minimalną liczbę punktów kwalifikującą do podjęcia studiów doktoranckich ustala Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

Pracę magisterską kandydaci składają w wersji elektronicznej, na płycie CD.

Lp.

Element postępowania kwalifikacyjnego

Maksymalna liczba punktów

1

Opinia promotora pracy magisterskiej lub opiekuna naukowego (5 punktów) i sprawdzian pisemny z zakresu chemii (25 punktów)*; kandydat wybiera 2 dyscypliny chemiczne spośród 4 proponowanych**

30

2

Dodatkowe kwalifikacje kandydata

6

3

Udokumentowane osiągnięcia naukowe

4

4

Wynik studiów

60

Ogółem

100

* Koniecznym kryterium przyjęcia na studia doktoranckie z zakresu chemii jest zdanie przez kandydata egzaminu wstępnego (uzyskanie minimum 51% punktów z egzaminu wstępnego).

** chemia analityczna, chemia fizyczna, chemia nieorganiczna, chemia organiczna

Punkty za dodatkowe, udokumentowane kwalifikacje kandydata będą przyznawane za: certyfikat językowy z języka angielskiego – 1-3 punkty (tylko na poziomie zaawansowanym, B2 - 1 punkt, C1 – 2 punkty, C2 - 3 punkty), szkolenie lub staż naukowy – 1 punkt, studia na drugim kierunku związanym z naukami ścisłymi (co najmniej dyplom licencjata lub inżyniera) – 1 punkt, stypendia naukowe, nagrody – 1 punkt. Maksymalnie kandydat może otrzymać 6 punktów.

Punkty za udokumentowane osiągnięcia naukowe kandydata będą przyznawane za: publikacje naukowe opublikowane lub przyjęte do druku, zgłoszenie patentowe – 1 punkt, prezentacje wygłaszane przez studenta na konferencji naukowej (bez sumowania) – 1 punkt, plakaty prezentowane na konferencjach naukowych (bez sumowania) – 0,5 punktu. Maksymalnie kandydat może otrzymać 4 punkty.

Wynik studiów obliczany jest zgodnie z Regulaminem studiów UMK i przeliczany jest na punkty według następujących zasad: za wynik dostateczny– 30 punktów, za wynik dobry – 45 punktów, za wynik bardzo dobry – 60 punktów; przy wyniku pomiędzy pełnymi ocenami punkty przyznawane będą proporcjonalnie.

Dla studiów dwustopniowych wynik studiów stanowi:

 • 0,6 średniej arytmetycznej ze średniej ocen uzyskanych na studiach I i II stopnia
 • 0,2 oceny egzaminu magisterskiego
 • 0,2 oceny pracy magisterskiej.