Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Szkoła doktorska > Kształcenie w szkole doktorskiej nauk ścisłych i przyrodniczych

Kształcenie w szkole doktorskiej nauk ścisłych i przyrodniczych (74510404)

szkoła doktorska
stacjonarne, 4 lata (8 semestrów)
Język: polski

Informacje ogólne

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dla dyscyplin: astronomia, matematyka, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku, zwana też Academia Scientiarum Thoruniensis (AST) została utworzone w dniu 15 maja Zarządzeniem Rektora UMK 67/2019/164.

Kształcenie

Szkoła doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych przewiduje 6 – 8 semestrów na  realizację programu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego. Realizacja indywidualnego planu badawczego podlega komisyjnej ocenie śródokresowej.

Celem kształcenia w szkole doktorskiej jest uzyskanie przez studentów specjalistycznej wiedzy z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, prowadzenie badań naukowych, działalności dydaktycznej oraz przygotowanie rozprawy doktorskiej i uzyskanie stopnia naukowego doktora.

Kształcenie w szkole doktorskiej AST obejmuje zajęcia w formie specjalistycznych wykładów monograficznych,  kursów i praktyk doskonalących umiejętności doktorantów w zakresie prowadzenia dydaktyki w szkole wyższej i zdobywania grantów, warsztatów, specjalistycznych seminariów. Integralną częścią kształcenia jest realizacja badań w ramach wybranego z ogłoszonej listy projektu doktorskiego. 

Zajęcia podzielone są na moduły:

  1. Zajęcia podstawowe / 210 godzin/ 21 ECTS
  2. Zajęcia doskonalące umiejętności zawodowe / 70+60 =130 godzin / 8 ECTS
  3. Zajęcia specjalistyczne / 30 godzin/ 2 ECTS

Część zajęć ma charakter interdyscyplinarny.

Integralną częścią kształcenia w AST jest realizacja wybranego projektu doktorskiego, wg indywidualnego planu badawczego, w jednej z dyscyplin wchodzących w skład szkoły, pod kierunkiem promotora (lub promotorów).

W połowie czteroletniego okresu kształcenia, w zgodzie z Prawem o szkolnictwie wyższym i nauce nastąpi ocena śródokresowa, której ramy są określone zarówno w Ustawie, jak i w Regulaminie Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.  Program kształcenia w Szkole  i zawarty w nim opis efektów uczenia się oparty jest na charakterystykach drugiego stopnia dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji, określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2218).

Absolwent AST dysponować będzie wiedzą specjalistyczną ze swojej dyscypliny oraz wiedzą z innych dyscyplin nauk ścisłych i przyrodniczych oraz będzie posiadać umiejętności w prowadzeniu pracy naukowej i dydaktycznej. Zdobędzie specjalistyczne wykształcenie pod opieką wybitnych naukowców. Będzie przygotowany do uzyskania stopnia naukowego doktora oraz do podjęcia samodzielnej pracy naukowej i dydaktycznej w uczelniach lub instytutach krajowych i zagranicznych.

Absolwenci AST będą uzyskiwali doktoraty w swoich dyscyplinach wg zasad i uprawnień poszczególnych Rad Dyscyplin UMK.  

Ramowy program kształcenia

Uchwała Nr 31 Senatu UMK z dnia 21 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr 64 Senatu UMK z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia ramowych programów kształcenia w szkołach doktorskich

Zasady rekrutacji

Uchwała nr 13 z dnia 30 marca 2021 r w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Harmonogram rekrutacji

  • termin rejestracji w systemie IRK: 15 -26 czerwca 2022 r.
  • termin składania dokumentów: 22-29 czerwca 2022 r.
  • termin postępowania rekrutacyjnego: 5-12 lipca 2022 r.
  • termin ogłoszenia wyników: 15 lipca 2022 r.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.umk.pl/pl