Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Szkoła doktorska > Kształcenie w szkole doktorskiej nauk ścisłych i przyrodniczych

Kształcenie w szkole doktorskiej nauk ścisłych i przyrodniczych (74510404)

szkoła doktorska
stacjonarne, 4 lata (8 semestrów)
Język: polski

Informacje ogólne

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dla dyscyplin: astronomia, matematyka, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku, zwana też Academia Scientiarum Thoruniensis (AST) została utworzone w dniu 15 maja Zarządzeniem Rektora UMK 67/2019/164.

Kształcenie

Szkoła doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych przewiduje 6 – 8 semestrów na  realizację programu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego. Realizacja indywidualnego planu badawczego podlega komisyjnej ocenie śródokresowej.

Celem kształcenia w szkole doktorskiej jest uzyskanie przez studentów specjalistycznej wiedzy z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, prowadzenie badań naukowych, działalności dydaktycznej oraz przygotowanie rozprawy doktorskiej i uzyskanie stopnia naukowego doktora.

Kształcenie w szkole doktorskiej AST obejmuje zajęcia w formie specjalistycznych wykładów monograficznych,  kursów i praktyk doskonalących umiejętności doktorantów w zakresie prowadzenia dydaktyki w szkole wyższej i zdobywania grantów, warsztatów, specjalistycznych seminariów. Integralną częścią kształcenia jest realizacja badań w ramach wybranego z ogłoszonej listy projektu doktorskiego. 

Zajęcia podzielone są na moduły:

I   Zajęcia podstawowe / 210 godzin/ 21 ECTS

II  Zajęcia doskonalące umiejętności zawodowe / 70+60 =130 godzin / 8 ECTS

III  Zajęcia specjalistyczne / 30 godzin/ 2 ECTS

Część zajęć ma charakter interdyscyplinarny.

Integralną częścią kształcenia w AST jest realizacja wybranego projektu doktorskiego, wg indywidualnego planu badawczego, w jednej z dyscyplin wchodzących w skład szkoły, pod kierunkiem promotora (lub promotorów).

W połowie czteroletniego okresu kształcenia, w zgodzie z Prawem o szkolnictwie wyższym i nauce nastąpi ocena śródokresowa, której ramy są określone zarówno w Ustawie, jak i w Regulaminie Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.  Program kształcenia w Szkole  i zawarty w nim opis efektów uczenia się oparty jest na charakterystykach drugiego stopnia dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji, określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2218).

Absolwent AST dysponować będzie wiedzą specjalistyczną ze swojej dyscypliny oraz wiedzą z innych dyscyplin nauk ścisłych i przyrodniczych oraz będzie posiadać umiejętności w prowadzeniu pracy naukowej i dydaktycznej. Zdobędzie specjalistyczne wykształcenie pod opieką wybitnych naukowców. Będzie przygotowany do uzyskania stopnia naukowego doktora oraz do podjęcia samodzielnej pracy naukowej i dydaktycznej w uczelniach lub instytutach krajowych i zagranicznych.

Absolwenci AST będą uzyskiwali doktoraty w swoich dyscyplinach wg zasad i uprawnień poszczególnych Rad Dyscyplin UMK.  

Rekrutacja w trybie grantowym

W ramach rekrutacji w trybie grantowym mogą być przyjmowani, za zgodą Rektora, kandydaci, których stypendia przez okres co najmniej 2 lat finansowane będą w ramach grantów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, m.in. Komisji Europejskiej, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju czy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

W tych przypadkach, wyrażając zgodę, Rektor zagwarantuje finansowanie stypendium opisanego w Ustawie o szkolnictwie wyższym i nauce przez okres wymagany do realizacji pracy doktorskiej w Szkole, nie dłuższy niż 4 lata łącznie. Warunkiem przyjęcia kandydata będzie określenie źródła finansowania kosztów postępowania o nadanie stopnia doktora.

Przewodniczący właściwej Rady Dyscypliny występuje, na wniosek kierownika grantu i po uzyskaniu zgody Rektora, do dyrektora Szkoły o ogłoszenie rekrutacji do tego grantu.

Kierownik grantu załącza do wniosku opis projektu doktorskiego, który będzie realizowany w ramach grantu.

Kierownik grantu, o ile to jest wymagane przez instytucję finansującą projekt, ogłasza i przeprowadza rekrutację na stanowisko doktoranta do projektu grantowego, zgodnie z wymogami tej instytucji.

Do dalszych etapów postępowania rekrutacyjnego mogą być dopuszczeni tylko ci kandydaci, którzy uzyskali pozytywną opinię w wyżej opisanej rekrutacji.

W terminie trzech tygodni od otrzymania wniosku dyrektor Szkoły ogłasza rekrutację w trybie grantowym do projektu (lub projektów) poprzez umieszczenie na stronie internetowej Szkoły następujących informacji:

 • opisu projektu;
 • terminu składania dokumentów;
 • miejsca i terminu rozmowy kwalifikacyjnej;
 • terminu ogłoszenia wyników rekrutacji       

Wykaz projektów 2020 - https://www.phd.umk.pl/ast/dokumenty/wykaz-projektow-2020/

Wymagane dokumenty

W terminie określonym w zarządzeniu Rektora kandydaci do Szkoły dokonują rejestracji w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.umk.pl, obsługiwanej przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów (zwany dalej systemem IRK), oraz składają w sekretariacie Szkoły dokumenty wymienione poniżej.

Warunkiem przystąpienia kandydata do postępowania kwalifikacyjnego do Szkoły jest złożenie w terminie określonym przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej następujących dokumentów :

 • wydrukowanego z systemu IRK i podpisanego formularza podania;
 • życiorysu naukowego przygotowanego w języku angielskim;
 • listu motywacyjnego, przygotowanego w języku angielskim, zawierającego jednoznaczną informację o preferencjach w zakresie wyboru projektu lub projektów doktorskich z listy opublikowanej na stronach internetowych Szkoły oraz wskazaniem dyscypliny w jakiej będzie realizowany doktorat;
 • odpisu dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (lub równoważnych), lub poświadczonej przez UMK kserokopii takiego odpisu, lub deklaracji kandydata o planowanej dacie uzyskania dyplomu ukończenia studiów II stopnia, nie późniejszej niż 15 września danego roku kalendarzowego;
 • streszczenie pracy magisterskiej (lub równoważnej) i kopii ewentualnych publikacji; 
 • dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 lub dokumentu poświadczającego ukończenie studiów I lub II stopnia realizowanych w języku angielskim;
 • 3 aktualnych fotografii (w tym jednej w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK), zgodnych z wymaganiami stosowanymi przywydawaniu dowodów osobistych;
 • oświadczenia, że w przypadku przyjęcia do Szkoły kandydat będzie doktorantem tylko jednej szkoły doktorskiej.

Do podania kandydat może dołączyć opcjonalnie dwa listy rekomendacyjne.

Kryteria oceny

1.

Rozmowa kwalifikacyjna

60

2.

Dotychczasowe osiągnięcia naukowe, w tym publikacje 

15

3.

Udział w projektach naukowych

5

4.

Nagrody i stypendia

5

5.

Średnia ocen uzyskana podczas studiów

15

Suma

100

Rekrutacja 

Zasady rekrutacji. 

Harmonogram rekrutacji

• termin rejestracji w systemie IRK: od 24 do 31 sierpnia 2020 r.

• termin składania dokumentów: od 27 sierpnia 2020 r. do 3 września 2020 r.

• termin rozmów kwalifikacyjnych: od 9 do 15 września 2020 r.

• termin ogłoszenia wyników: 17 września 2020 r.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych

Rozmowy kwalifikacyjne będą ustalane indywidualnie e-mailowo lub telefonicznie.

Odbędą się na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, Toruń, ul. Grudziądzka 5.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.umk.pl/pl