Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Szkoła doktorska > Kształcenie w interdyscyplinarnej szkole doktorskiej nauk społecznych

Kształcenie w interdyscyplinarnej szkole doktorskiej nauk społecznych (74510403)

szkoła doktorska
stacjonarne, 4 lata (8 semestrów)
Język: polski

Informacje ogólne

Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Społecznych (Academia Rerum Socialium) Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w dziedzinie nauk społecznych dla dyscyplin: ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, nauki o komunikacji społecznej i mediach oraz w dziedzinie nauk humanistycznych dla dyscypliny - filozofia.

Kształcenie

Kształcenie w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych trwa 4 lata i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej. Główne cele kształcenia obejmują przygotowanie rozprawy doktorskiej, osiągnięcie kompetencji umożliwiających samodzielne prowadzenie działalności naukowo-badawczej w kraju i w zespołach międzynarodowych, zdobycie doświadczenia umożliwiającego integrację działalności naukowej z otoczeniem gospodarczo-społecznym oraz nabycie kompetencji do realizacji działań związanych z dydaktyką szkoły wyższej. Kształcenie doktorantów realizowane jest w oparciu o program kształcenia zatwierdzony uchwałą senatu oraz indywidualny plan badawczy.

Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Społecznych przygotowuje do uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach: ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, nauki o komunikacji społecznej i mediach oraz w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia.

„Toruńska Szkoła Nauk o Społeczeństwie, Edukacji, Nauce i Technologii” [TSN SENT] funkcjonująca w ramach Interdyscyplinarnej Szkoły Doktoranckiej Nauk Społecznych (Academia Rerum Socialium) w latach 2019-2023, realizowana w ramach projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z306 / 18 pn. Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II - modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uniwersytetu.

Uchwała Nr 64 Senatu UMK z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wprowadzania ramowych programów kształcenia w szkołach doktorskich

Rekrutacja

Warunki i tryb rekrutacji

Zgodnie z § 7 uchwały Senatu UMKnr 65 z dn.28 maja 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji do szkoły doktorskiej Academia Rerum Socialium postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy. Jego podstawę stanowi dokumentacja opisana w § 6 wzmiankowanej uchwały i rozmowa kwalifikacyjna. Ocenie według poniższych zasad szczegółowych podlegają predyspozycje do pracy naukowej i poziom wiedzy kandydata(ki) oraz projekt badawczy proponowany do realizacji w Szkole.

Harmonogram rekrutacji: 

• termin rejestracji w systemie IRK: 31 sierpnia – 11 września 2020 r.

• termin rozmowy kwalifikacyjnej: od 17-18 oraz 21-22 września 2020 r.

• termin ogłoszenia wyników: 24 września 2020 r.

• termin dostarczenia odpisu dyplomu studiów magisterskich: 30 września 2020 r. 

• termin składania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy: 8 października 2020 r.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.umk.pl/pl