Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Praca socjalna > Praca socjalna (s2) (KRK)

Praca socjalna (s2) (KRK) (24510373-KRK)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata (4 semestry)
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z pracy socjalnej

Dalsze studia:

studia podyplomowe, kształcenie w szkole doktorskiej

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Praca socjalna posiada: - Uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, określone przepisami Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. 2008 nr 115, poz. 728), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Ustawą z dnia 16.02.2007r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2007 nr 48, poz. 320) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.01.2008r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz. U. 2008 nr 27, poz. 158). - Kompetencje w zakresie diagnozowania problemów społecznych w obszarze pomocy społecznej, stosowania profesjonalnych metod i technik do ich rozwiązywania, dostarczania wszechstronnej pomocy osobom, grupom i środowiskom w sytuacjach, które tego wymagają. Absolwent posiada umiejętność prowadzenia indywidualnej i grupowej pracy socjalnej. Potrafi rozwiązywać problemy w obszarach rzeczywistości społecznej, w których potrzebna jest profesjonalna pomoc w sytuacji niewydolności w funkcjonowaniu osobniczym i społecznym między innymi z powodu: ubóstwa, sieroctwa, przemocy w rodzinie, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, starości, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (zwłaszcza w rodzinach niepełnosprawnych i wielodzietnych), alkoholizmu, narkomanii, przestępczości, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, migracji i uchodźstwa. - Przygotowanie i kwalifikacje do pracy z różnymi kategoriami podopiecznych w instytucjach opieki i pomocy społecznej (państwowych i samorządowych). Ponadto jest przygotowany do samodzielnego tworzenia instytucji typu NGO (stowarzyszenia, fundacje) oraz podejmowania własnej działalności gospodarczej w obszarze pomocy społecznej. Posiada praktyczne umiejętności związane z aspektami ekonomicznymi, prawnymi, organizacyjnymi i administracyjnymi koniecznymi do prowadzenia tego typu działalności usługowo-pomocowej. Ważnym ich elementem jest umiejętność poszukiwania źródeł finansowania własnej działalności oraz kompetencje w zakresie aplikowania o niezbędne środki.

Efekty kształcenia

Określone przez Senat UMK efekty uczenia się stanowią załącznik do suplementu.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.umk.pl/pl