Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Matematyka stosowana > Matematyka stosowana (s1) (KRK)

Matematyka stosowana (s1) (KRK) (10510201-KRK)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3,5 roku (7 semestrów)
Język: polski

Specjalności: analiza danych, badania operacyjne

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ MATEMATYKĘ STOSOWANĄ?

Matematyka stosowana jest dziedziną wiedzy rozwijającą się w nowoczesnym świecie w sposób niezwykle dynamiczny, a zawód matematyka jest jednym z najbardziej poszukiwanych i opłacalnych na rynku pracy. Określany jest mianem zawodu przyszłości.

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ MATEMATYKĘ STOSOWANĄ NA WYDZIALE MATEMATYKI I INFORMATYKI UMK?

We współczesnej gospodarce przy podejmowaniu decyzji wykorzystywane są metody statystyczno-matematyczne. Analiza dużych zbiorów danych generowanych przez systemy informatyczne pozwala uzyskiwać pożądane przez firmy i instytucje informacje i wnioski, często służące poprawie rentowności działalności. Stąd duży popyt na specjalistów badań operacyjnych oraz analizy danych na rynku pracy. Jest to widoczne na internetowych portalach specjalizujących się w kontaktach zawodowo-biznesowych (np. LinkedIn), czy portalach pracy. W rankingu najlepszych zawodów w roku 2016 opublikowanym przez przez CareerCast (http://www.careercast.com/jobs-rated/jobs-rated-report-2016-ranking-200-jobs) znalazły się aż cztery profesje wykonywane przez matematyków! Pozycję pierwszą zajął analityk danych.

Na kierunku matematyka stosowana gwarantujemy rzetelne wykształcenie matematyczne z elementami informatyki. Jako absolwent – inżynier analizy danych lub badań operacyjnych zdobędziesz przewagę na rynku pracy.

CO DAJĄ STUDIA MATEMATYKA STOSOWANA?

 • Wykształcenie w zakresie zastosowań matematyki, przede wszystkim w analizie danych oraz badaniach operacyjnych, oparte na znajomości niezbędnych podstaw matematycznych oraz wybranych narzędzi informatycznych.
 • Umiejętność pracy nad projektami, także zespołowymi.
 • Dobry zawód.

WARTO STUDIOWAĆ MATEMATYKĘ STOSOWANĄ NA WYDZIALE MATEMATYKI I INFORMATYKI UMK, BO:

 • Toruń jest jednym z wiodących w kraju ośrodków matematycznych – jesteśmy piątym matematyczno-informatycznym wydziałem uniwersyteckim w Polsce.
 • W ostatniej ocenie parametrycznej jednostek naukowych Wydział otrzymał kategorię A.
 • Wydział uzyskał pozytywną ocenę instytucjonalną Polskiej Komisji Akredytacyjnej obejmującą wszystkie kierunki studiów, a w roku 2010 ocenę wyróżniającą kształcenia na kierunku matematyka.
 • Najzdolniejsi studenci objęci są indywidualną opieką naukową.
 • Współpracujemy naukowo z czołowymi ośrodkami matematycznymi na świecie.
 • Tu pracuje członek korespondent Polskiej Akademii Nauk.
 • Oferujemy doskonałą infrastrukturę:
  • sale wykładowe i seminaryjne (w tym nowoczesna aula na 350 osób), laboratoria komputerowe, klub studencki i bar. Część tych pomieszczeń jest klimatyzowana,
  • jeden z najlepszych w polskich uczelniach system komputerowy,
  • bogato wyposażoną bibliotekę z czytelnią; znajdują się w niej wszystkie podstawowe pozycje literatury matematycznej i informatycznej potrzebne studentom w okresie studiów.
  • pełne zaplecze dla niepełnosprawnych (podjazdy, winda, toalety, przystosowane laboratoria).

CO PO STUDIACH NA KIERUNKU MATEMATYKA STOSOWANA (możliwości zatrudnienia, osiągnięte kompetencje)?


            Na absolwenta kierunku matematyka stosowana, czyli inżyniera analizy danych lub inżyniera badań operacyjnych czeka praca na stanowiskach wymagających stosowania narzędzi i metod matematycznych oraz umiejętności samodzielnego, analitycznego myślenia. Liczy się umiejętność analizy dużych zbiorów danych, wykorzystywania narzędzi i metod statystycznych, czy umiejętności rozwiązywania zadań z zakresu optymalizacji w różnych sytuacjach decyzyjnych itp.

Tego rodzaju specjalistów poszukują: sektor finansowy, ubezpieczeniowy, medyczny, przemysł, handel, instytucje statystyczne itd. Potrzeby rynku pracy w tym zakresie są ogromne.

Wszystkich absolwentów studiów inżynierskich zachęcamy do podwyższania kwalifikacji na studiach wyższego stopnia.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat inżynierski z matematyki stosowanej

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

świadectwo dojrzałości, konkurs świadectw dojrzałości

Efekty kształcenia

Program kształcenia realizuje efekty kształcenia określone Uchwałą Nr 32 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (z późn. zm.), które stanowią załącznik do niniejszego suplementu.

Kwalifikacja - nowa matura:

 • „nowa matura”  – konkurs świadectw dojrzałości

Lp.

Wymagane przedmioty

Przelicznik dla poziomu przedmiotu

Min. pkt.

podstawowy

rozszerzony

1.

Matematyka

p= 0,60

p= 1,00

30

Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = pWm

gdzie:

Wm – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki,

p - przelicznik dla poziomu z matematyki.

Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z matematyki zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

Kwalifikacja - stara matura:

 • „stara matura” - konkurs świadectw dojrzałości

Lp.

Wymagane przedmioty

Przelicznik

1.*

Matematyka

p1 = 0,50

2.*

Język polski

p2 = 0,20

3.*

Dowolny przedmiot (inny niż matematyka i język polski)

p3 = 0,30

*W przypadku dwóch różnych ocen na egzaminie dojrzałości (z egzaminu pisemnego i ustnego) kandydat wskazuje ocenę wyższą.

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest odnotowany na świadectwie dojrzałości pozytywny wynik z matematyki.

Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z matematyki,

W2 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka polskiego,

W3 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z przedmiotu 3,

p1 - przelicznik dla matematyki,

p2 - przelicznik dla języka polskiego,

p3 - przelicznik dla dowolnego przedmiotu 3.

Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą:

Ocena (skala 1-6)

Punkty za ocenę

Ocena (skala 2-5)

Punkty za ocenę

dopuszczająca (2)

30

dostateczna (3)

50

dostateczna (3)

40

dobra (4)

70

dobra (4)

75

bardzo dobra (5)

90

bardzo dobra (5)

100

celująca (6)

100

Kwalifikacja - matura międzynarodowa:

Kandydat z dyplomem IB wydanym przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie oraz kandydat z dyplomem EB (European Baccalaureat) wydanym przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz.U. Nr 63 poz. 442 i 443) kwalifikowany jest zgodnie z zasadami określonymi dla osób ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. "nowej matury".

Kandydat wprowadzając wyniki egzaminów maturalnych stosuje przeliczenie zgodnie z tabelą:

MATURA IB

NOWA MATURA

MATURA IB

NOWA MATURA

Poziom SL

Poziom

podstawowy

Poziom HL

Poziom

rozszerzony

7

100%

7

100%

6

89%

6

90%

5

75%

5

80%

4

65%

4

70%

3

55%

3

60%

2

45%

2

50%

1

35%

1

40%

W przypadku języków obcych na dyplomie IB za SL uznaje się poziom Ab inito oraz poziom B SL, a za HL uznaje się poziomy: A1 (HL lub SL), A2 (HL lub SL) oraz B HL.

Kandydat legitymujący się dyplomem EB (European Baccalaureat) wprowadzając wyniki egzaminu maturalnego stosuje przeliczenie - wynik egzaminu (zgodnie ze skalą 1 - 10) x 10 (do 100 punktów).

W przypadku języków obcych na dyplomie EB za poziom podstawowy uznaje się L1, L4 i L5, za poziom rozszerzony uznaje się L1+3, L2 lub L3, a za poziom dwujęzyczny - L2+3. Kandydatom, którzy zdali egzamin z języka obcego na poziomie dwujęzycznym przyznaje się 100% punktów dla poziomu podstawowego i rozszerzonego.

W przypadku innych przedmiotów na dyplomie EB: za poziom podstawowy uznaje się 2 lub 3 (liczba godzin tygodniowo), a za poziom rozszerzony uznaje się 4 lub 5 oraz matematykę 5+3 (liczba godzin tygodniowo).

Kwalifikacja - matura zagraniczna:

 • „matura zagraniczna” - konkurs świadectw dojrzałości

Pod uwagę brane są wszystkie przedmioty, przy czym musi być odnotowany wynik z przedmiotu obejmującego treści kształcenia dla przedmiotu matematyka.

Wyniki przeliczanie są na punkty w skali od 0 do 100.

Kandydaci zobowiązani są dostarczyć świadectwo dojrzałości do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej nie później niż do ostatniego dnia rejestracji.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym:

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują:
LAUREACI  i  FINALIŚCI
-    Olimpiady Artystycznej,
-    Olimpiady Astronomicznej,
-    Olimpiady Biologicznej,
-    Olimpiady Chemicznej,
-    Europejskiej Olimpiady Społeczno-Prawnej,
-    Olimpiady Filozoficznej,
-    Olimpiady Fizycznej,
-    Olimpiady Geograficznej,
-    Olimpiady Historycznej,
-    Olimpiady Informatycznej,
-    Olimpiady Języka Angielskiego,
-    Olimpiady Języka Białoruskiego,
-    Olimpiady Języka Francuskiego,
-    Olimpiady Języka Hiszpańskiego,
-    Olimpiady Języka Łacińskiego,
-    Olimpiady Języka Niemieckiego,
-    Olimpiady Języka Rosyjskiego,
-    Olimpiady Lingwistyki Matematycznej,
-    Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
-    Olimpiady "Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 r.",
-    Olimpiady Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego,
-    Olimpiady Matematycznej,
-    Olimpiady Ochrony Środowiska,
-    Olimpiady Przedsiębiorczości,
-    Olimpiady Statystycznej,
-    Olimpiady Teologii Katolickiej,
-    Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
-    Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
-    Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej,
-    Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
-    Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka,
-    Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym,
-    Olimpiady Wiedzy o Integracji Europejskiej,
-    Olimpiady Wiedzy o Świecie Antycznym,
-    Olimpiady Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych pn. Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych,
-    Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej,
-    Olimpiady Wiedzy o III RP,
-    Olimpiady Wiedzy Technicznej.


Maksymalną liczbę punktów uzyskują LAUREACI
-    Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Kangur Matematyczny w kategorii Student.

Podstawą uzyskania uprawnień jest zaświadczenie wydane przez Główny Komitet Organizacyjny danej olimpiady lub konkursu. 
Z  uprawnień olimpijczyka można skorzystać w ciągu trzech lat od roku uzyskania świadectwa dojrzałości.
Osoby wyżej wymienione mają obowiązek rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów; nie uiszczają opłaty rekrutacyjnej.
Olimpijczycy muszą potwierdzić swoje uprawnienia do przysługujących im ulg w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, Toruń, ul. Gagarina 11 do ostatniego dnia rejestracji.

Maksymalną liczbę punktów uzyskują kandydaci posiadający aktualną klasę mistrzowską międzynarodową lub klasę mistrzowską lub pierwszą klasę sportową w dyscyplinach olimpijskich i nieolimpijskich.

Podstawą uzyskania uprawnień jest zaświadczenie wydane przez polski związek sportowy określające rodzaj klasy sportowej oraz osiągnięcia sportowe będące podstawą jej przyznania. 
Z  uprawnień można skorzystać w ciągu trzech lat od dnia wydania zaświadczenia, nie dłużej jednak niż do dnia utraty jego ważności.
Osoby wyżej wymienione mają obowiązek rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów; nie uiszczają opłaty rekrutacyjnej.
Kandydaci muszą potwierdzić swoje uprawnienia do przysługujących im ulg w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, Toruń, ul. Gagarina 11 do ostatniego dnia rejestracji.