Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Fizyka techniczna > Fizyka techniczna (s2, studia trzysemestralne) (KRK)

Fizyka techniczna (s2, studia trzysemestralne) (KRK) (08510310-3S-KRK)

drugiego stopnia
stacjonarne, 1,5 roku (3 semestry)
Język: polski

Specjalności: cyfrowe systemy automatyki;  inżynieria biomedyczno-informatyczna;  optoelektronika i mikroelektronika

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ FIZYKĘ TECHNICZNĄ? 

Fizyka zajmuje się badaniem i wyjaśnianiem najbardziej fundamentalnych procesów zachodzących w przyrodzie. Studiowanie jej daje możliwość zrozumienia najbardziej ogólnych i powszechnych praw rządzących funkcjonowaniem otaczającego nas świata oraz poznania jego struktury. Osiągnięcia fizyki przekładają się na rozwój nowoczesnych technologii. Bez wyników badań fizycznych nie byłoby np. telefonów komórkowych, komputerów, GPS, odtwarzaczy laserowych, telewizji HD, nowoczesnych telewizorów plazmowych, LCD i LED. 

Studia na fizyce technicznej są znakomitą szkołą myślenia ścisłego i praktycznego zarazem. Studiowanie odpowiednich działów matematyki i fizyki daje solidny fundament. Aspekt praktyczny, inżynierski, polega na poznaniu wiedzy i nabyciu umiejętności niezbędnych do projektowania i eksploatacji systemów i urządzeń technicznych oraz na przygotowaniu w zakresie podstawowych zasad ekonomii i przedsiębiorczości.

Absolwenci są poszukiwani na rynku pracy, o czym mowa na str.8 „Streszczenia raportu o zapotrzebowaniu gospodarki na absolwentów szkół wyższych kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych”. Tam dowiesz się, jak bardzo gospodarka Ciebie potrzebuje, czyli jak łatwo znajdziesz pracę.

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ FIZYKĘ TECHNICZNĄ NA UMK?

Kierunek fizyka techniczna prowadzony na UMK posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Jest prowadzony przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, który w ostatniej ocenie przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego znalazł się na pierwszym miejscu wśród uniwersyteckich wydziałów z całej Polski zajmujących się fizyką i astronomią.

Oferujemy kształcenie w interesujących i poszukiwanych specjalnościach:

 • Specjalność cyfrowe systemy automatyki ma profil sprzętowy (hardware’owy). Jest szczególnie polecana dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków fizyka techniczna, automatyka i robotyka i podobnych. Program studiów obejmuje specjalistyczne działy techniki cyfrowej oraz jej zastosowań w układach i systemach automatyki przemysłowej. Absolwenci otrzymują wiedzę i nabywają umiejętności przydatne w projektowaniu i eksploatacji cyfrowych systemów kontrolno-monitorujących, w tym komputerowo sterowanych i nadzorowanych systemów automatyki przemysłowej.
 • Celem kształcenia na specjalności inżynieria biomedyczno-informatyczna jest wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu inżynierii i projektowania urządzeń biomedycznych oraz analizy sygnałów i obrazów biomedycznych, a także podstawową wiedzę z zakresu informatyki biomedycznej. Uzyskane kompetencje mogą stanowić dopełnienie już posiadanych umiejętności technicznych, informatycznych jak i biofizycznych lub biomedycznych.
 • Specjalność optoelektronika i mikroelektronika jest poszukiwana w licznych działach współczesnej technologii i telekomunikacji. Daje przygotowanie w zakresie zaawansowanej diagnostyki materiałów. W szczególności, studenci zdobywają wiedzę i umiejętności dotyczące poszukiwania, badania właściwości i wykorzystania nowych materiałów fotonicznych, laserowych, scyntylacyjnych, półprzewodnikowych, polimerów przewodzących, materiałów organicznych, nanomateriałów, światłowodów aktywnych, itp.

Dajemy dużą swobodę w indywidualizowaniu programu studiów zapewniając dużą liczbę zajęć do wyboru. 

Zajęcia laboratoryjne odbywają się w pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt. Prace dyplomowe wykonywane są w laboratoriach badawczych na najwyższym światowym poziomie.

Na studiach II stopnia umożliwiamy zdobycie tytułu zawodowego magister inżynier również kandydatom po studiach licencjackich. W tym przypadku studia trwają cztery semestry i zaczynają się w semestrze zimowym. Dla osób po studiach inżynierskich studia II stopnia trwają trzy semestry, zaczynają się w semestrze letnim.

UMK jest pierwszym uniwersytetem w Polsce, który otworzył kierunek studiów fizyka techniczna Zaletą uniwersyteckich studiów na kierunkach inżynierskich jest łączenie technicznego charakteru specjalności z uniwersytecką tradycją dociekania istoty rzeczy, zrozumienia zasad, co w rezultacie daje wiedzę, umiejętności i kompetencje „o długim terminie ważności”. Jest to znakomite przygotowanie do – nieuniknionego wobec gwałtownego rozwoju cywilizacyjnego i niezwykle szybkich zmian technologicznych – ustawicznego uzupełniania i aktualizowania wiedzy i umiejętności. 

Studenci fizyki technicznej mogą korzystać z wyjazdów na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS). Mają też możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST).

CO PO STUDIACH?

Absolwenci fizyki technicznej UMK mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach doktoranckich.

Mogą być zatrudniani na przykład:

 • w zakładach produkujących urządzenia elektroniczne, optyczne, pomiarowe, medyczny sprzęt diagnostyczny, itp.;
 • w rozmaitych zakładach produkcyjnych przy instalacji, eksploatacji i konserwacji zautomatyzowanych linii produkcyjnych;
 • w laboratoriach i innych ośrodkach badawczych oraz instytucjach wdrażających najnowsze technologie;
 • jako specjaliści od oprogramowania lub sprzętu w różnych dziedzinach gospodarki, w których produkcja lub usługi oparte są na systemach komputerowych,
 • w ośrodkach medycznych wykorzystujących metody fizyczne do diagnostyki i terapii;
 • w bankach i innych instytucjach finansowych (z uwagi na świetne kwalifikacje związane z obsługą komputerów i systemów komputerowych oraz ścisłość myślenia);
 • wszędzie tam, gdzie przydatna jest umiejętność modelowania różnorodnych procesów i rozwiązywania niestandardowych problemów.

Informacje dotyczące miejsc pracy, wykonywanych zadań, a także opisu stanowisk pracy oraz aktualnych ofert pracy znajdują się pod adresem:

https://www.biurokarier.umk.pl/wydzial-fizyki-astronomii-i-iinformatyki-stosowanej

  Przyznawane kwalifikacje:

  Magisterium inżynierskie z fizyki technicznej

  Dalsze studia:

  studia doktoranckie, studia podyplomowe

  Warunki przyjęcia

  dyplom licencjata, konkurs dyplomów

  Efekty kształcenia

  Program kształcenia realizuje efekty kształcenia określone Uchwałą Nr 32 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (z późn. zm.), które stanowią załącznik do niniejszego suplementu.

  Kwalifikacja:

  Wymagania wstępne

  O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł inżyniera lub równoważny dowolnego kierunku lub makrokierunku.


  Zasady kwalifikacji 

  • Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom ukończenia studiów kwalifikowani są na podstawie  rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa kwalifikacyjna - wiedza z zakresu fizyki technicznej. Rozmowa oceniana jest w skali 0-100 pkt. Uzyskanie poniżej 40 punktów jest równoznaczne z niespełnieniem wymagań kwalifikacyjnych.

  Na rozmowę kwalifikacyjną kandydat zobowiązany jest przynieść suplement do dyplomu lub indeks z uczelni, w której odbywał studia.

  Komisja przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną może ustalić listę przedmiotów, spośród prowadzonych na studiach pierwszego stopnia, na kierunku fizyka techniczna, które kandydat będzie musiał dodatkowo zaliczyć po przyjęciu na studia, realizując indywidualny program studiów.

  Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunku fizyka techniczna i uzyskali średnią arytmetyczną wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w czasie całego okresu studiów (z wyłączeniem ocen z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego) co najmniej 3,5.Kandydat zobowiązany jest złożyć suplement do dyplomu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię w której ukończył studia o ocenach uzyskanych na studiach pierwszego stopnia.

  • Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifikowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa oceniana jest w skali 0-100 pkt. Uzyskanie poniżej 40 punktów jest równoznaczne z niespełnieniem wymogów przyjęcia na studia.