Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Fizyka techniczna > Fizyka techniczna (s1) (KRK)

Fizyka techniczna (s1) (KRK) (08510210-KRK)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3,5 roku (7 semestrów)
Język: polski

Specjalność: inżynieria systemów pomiarowych

Studia na fizyce technicznej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK to studia z certyfikatem europejskim. Wydział otrzymał dla fizyki technicznej akredytację Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych i jednocześnie akredytację EUR-ACE Label, czyli europejską akredytację European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE). Na jej podstawie, wraz z dyplomem ukończenia studiów absolwenci otrzymują odpowiedni certyfikat w języku angielskim informujący o spełnieniu standardów europejskich  ENAEE. Oznacza to, że dyplomy ukończenia studiów na WFAiIS UMK na kierunku fizyka techniczna uznawane są w całej Europie.

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ FIZYKĘ TECHNICZNĄ?

Fizyka zajmuje się badaniem i wyjaśnianiem najbardziej fundamentalnych procesów zachodzących w przyrodzie. Studiowanie jej daje możliwość zrozumienia najbardziej ogólnych i powszechnych praw rządzących funkcjonowaniem otaczającego nas świata oraz na poznanie jego struktury. Bez osiągnięć fizyków nie byłoby nowoczesnej technologii, np.: telefonów komórkowych, komputerów, GPS, odtwarzaczy laserowych, telewizji HD i nowoczesnych telewizorów. Studiowanie fizyki technicznej pozwala zrozumieć zasady funkcjonowania urządzeń technicznych. Jest znakomitą szkołą myślenia praktycznego i ścisłego zarazem.
Zdobyte w trakcie studiowania fizyki technicznej umiejętności rozwiązywania rozmaitych problemów są poszukiwane na rynku pracy, w szczególności przy tworzeniu i eksploatacji nowoczesnych technologii. Globalny rozwój nowoczesnych technologii zapewnia zgodne z wykształceniem zatrudnienie.

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ FIZYKĘ TECHNICZNĄ NA UMK?

 • Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest jednym z kilku najlepszych wydziałów z całej Polski (najlepszym w Polsce północnej) zajmujących się fizyką.
 • UMK jest pierwszym uniwersytetem w Polsce, który otworzył kierunek studiów fizyka techniczna. Zaletą uniwersyteckich studiów na kierunkach inżynierskich jest łączenie technicznego charakteru specjalności z uniwersytecką tradycją dociekania istoty rzeczy, zrozumienia zasad, co w rezultacie daje wiedzę, umiejętności i kompetencje "o długim terminie ważności". Jest to znakomite przygotowanie do – nieuniknionego wobec gwałtownego rozwoju cywilizacyjnego i niezwykle szybkich zmian technologicznych – ustawicznego uzupełniania i aktualizowania wiedzy i umiejętności.
 • Oferowana przez nas specjalność, inżynieria systemów pomiarowych, ma profil sprzętowy (hardware'owy), koncentruje się na budowie sprzętu komputerowego i wykorzystywaniu go w procesach pomiarowych oraz na konstrukcji urządzeń sterowanych komputerowo.
 • Dajemy dużą swobodę w indywidualizowaniu programu studiów zapewniając dużą liczbę zajęć do wyboru.
 • Zajęcia laboratoryjne odbywają się w pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt. Prace dyplomowe przygotowywane są w laboratoriach badawczych na najwyższym światowym poziomie.
 • Studenci fizyki technicznej mogą skorzystać z wyjazdów na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS+). Mają możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST).

CO PO STUDIACH?

Absolwenci fizyki technicznej UMK mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia (3-semestralne studia magisterskie).

Absolwenci fizyki technicznej UMK mogą być zatrudniani na przykład:

 • w zakładach produkujących nowoczesne urządzenia elektroniczne, optyczne, pomiarowe, sprzęt diagnostyczny, itp.,
 • w rozmaitych zakładach produkcyjnych przy instalacji, eksploatacji i konserwacji zautomatyzowanych linii produkcyjnych,
 • w laboratoriach i innych ośrodkach badawczych oraz instytucjach wdrażających najnowsze technologie,
 • jako specjaliści od oprogramowania lub sprzętu w różnych dziedzinach gospodarki, w których produkcja lub usługi oparte są na systemach komputerowych,
 • w bankach i innych instytucjach finansowych (z uwagi na świetne kwalifikacje związane z obsługą komputerów i systemów komputerowych oraz ścisłość myślenia),
 • wszędzie tam, gdzie przydatna jest umiejętność modelowania różnorodnych procesów i rozwiązywania niestandardowych problemów.

Informacje dotyczące miejsc pracy, wykonywanych zadań, a także opisu stanowisk pracy oraz aktualnych ofert pracy znajdują się pod adresem:

https://www.biurokarier.umk.pl/wydzial-fizyki-astronomii-i-iinformatyki-stosowanej

  Przyznawane kwalifikacje:

  Licencjat inżynierski z fizyki technicznej

  Dalsze studia:

  studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

  Warunki przyjęcia

  świadectwo dojrzałości, konkurs świadectw dojrzałości

  Efekty kształcenia

  Program kształcenia realizuje efekty kształcenia określone Uchwałą Nr 32 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (z późn. zm.), które stanowią załącznik do niniejszego suplementu.

  Kwalifikacja - nowa matura:

  • „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości

  Lp.

  Wymagane przedmioty

  Przelicznik dla poziomu przedmiotu

  Min. pkt.

  podstawowy

  rozszerzony

  1.

  Matematyka

  p1 = 0,35

  p1 = 0,50  

  20

  2.*

  Matematyka albo fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka

  p2 = 0,35

  p2 = 0,50

  albo chemia albo biologia

  p2 = 0,25

  p2 = 0,35  

  * Kandydat oprócz obowiązkowej matematyki wskazuje dodatkowo jeden przedmiot, spośród wskazanych w punkcie 2. tabeli, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. Można wybrać ponownie matematykę, jeśli kandydat uważa ją za swój największy atut lub nie zdawał matury z żadnego spośród innych wymienionych przedmiotów.

  Uzyskanie w postępowaniu rekrutacyjnym poniżej 20 punktów jest równoznaczne z niespełnieniem wymagań kwalifikacyjnych.

  Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

  W = p1W1 + p2W2

  gdzie:

  W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki,

  W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z przedmiotu 2,

  p1 - przelicznik dla poziomu z matematyki,

  p2 - przelicznik dla poziomu z przedmiotu 2.

  Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganego przedmiotu zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

  Kwalifikacja - stara matura:

  • „stara matura” - konkurs świadectw dojrzałości

  Lp.

  Wymagane przedmioty

  Przelicznik

  1.

  Matematyka

  p1 = 0,50

  2.*

  Matematyka albo fizyka z astronomią albo informatyka

  p2 = 0,50

  albo chemia albo biologia

  p2 = 0,30

  * Kandydat oprócz obowiązkowej matematyki wskazuje dodatkowo jeden przedmiot, spośród wskazanych w punkcie 2. tabeli, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. Można wybrać ponownie matematykę, jeśli kandydat uważa ją za swój największy atut lub nie zdawał matury z żadnego spośród innych wymienionych przedmiotów.

  W przypadku dwóch różnych ocen na egzaminie dojrzałości (z egzaminu pisemnego i ustnego) kandydat wskazuje ocenę wyższą.

  Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

  W = p1W1 + p2W2,

  gdzie:

  W1 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z matematyki,

  W2 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z przedmiotu 2,

  p1 - przelicznik dla matematyki,

  p2 - przelicznik dla przedmiotu 2.

  Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą: 

  Ocena (skala 1-6)

  Punkty za ocenę

  Ocena (skala 2-5)

  Punkty za ocenę

  dopuszczająca (2)

  30

  dostateczna (3)

  50

  dostateczna (3)

  40

  dobra (4)

  70

  dobra (4)

  75

  bardzo dobra (5)

  90

  bardzo dobra (5)

  100

  celująca (6)

  100

  Kwalifikacja - matura międzynarodowa:

  Kandydat z dyplomem IB wydanym przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie oraz kandydat z dyplomem EB (European Baccalaureat) wydanym przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz.U. Nr 63 poz. 442 i 443) kwalifikowany jest zgodnie z zasadami określonymi dla osób ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. "nowej matury".

  Kandydat wprowadzając wyniki egzaminów maturalnych stosuje przeliczenie zgodnie z tabelą:

  MATURA IB

  NOWA MATURA

  MATURA IB

  NOWA MATURA

  Poziom SL

  Poziom

  podstawowy

  Poziom HL

  Poziom

  rozszerzony

  7

  100%

  7

  100%

  6

  89%

  6

  90%

  5

  75%

  5

  80%

  4

  65%

  4

  70%

  3

  55%

  3

  60%

  2

  45%

  2

  50%

  1

  35%

  1

  40%

  W przypadku języków obcych na dyplomie IB za SL uznaje się poziom Ab inito oraz poziom B SL, a za HL uznaje się poziomy: A1 (HL lub SL), A2 (HL lub SL) oraz B HL.

  Kandydat legitymujący się dyplomem EB (European Baccalaureat) wprowadzając wyniki egzaminu maturalnego stosuje przeliczenie - wynik egzaminu (zgodnie ze skalą 1 - 10) x 10 (do 100 punktów).

  W przypadku języków obcych na dyplomie EB za poziom podstawowy uznaje się L1, L4 i L5, za poziom rozszerzony uznaje się L1+3, L2 lub L3, a za poziom dwujęzyczny - L2+3. Kandydatom, którzy zdali egzamin z języka obcego na poziomie dwujęzycznym przyznaje się 100% punktów dla poziomu podstawowego i rozszerzonego.

  W przypadku innych przedmiotów na dyplomie EB: za poziom podstawowy uznaje się 2 lub 3 (liczba godzin tygodniowo), a za poziom rozszerzony uznaje się 4 lub 5 oraz matematykę 5+3 (liczba godzin tygodniowo).

  Kwalifikacja - matura zagraniczna:

  • „matura zagraniczna” - konkurs świadectw dojrzałości

   Wyniki przeliczane są na punkty w skali od 0 do 100, zgodnie z tabelami przyjętymi na UMK. Po przeliczeniu stosuje się zasady jak dla „starej matury”. Kandydaci zobowiązani są dostarczyć świadectwo dojrzałości do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej nie później niż do ostatniego dnia rejestracji.

  Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym:

  Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują:
  LAUREACI  i  FINALIŚCI
  -    Olimpiady Artystycznej,
  -    Olimpiady Astronomicznej,
  -    Olimpiady Biologicznej,
  -    Olimpiady Chemicznej,
  -    Europejskiej Olimpiady Społeczno-Prawnej,
  -    Olimpiady Filozoficznej,
  -    Olimpiady Fizycznej,
  -    Olimpiady Geograficznej,
  -    Olimpiady Historycznej,
  -    Olimpiady Informatycznej,
  -    Olimpiady Języka Angielskiego,
  -    Olimpiady Języka Białoruskiego,
  -    Olimpiady Języka Francuskiego,
  -    Olimpiady Języka Hiszpańskiego,
  -    Olimpiady Języka Łacińskiego,
  -    Olimpiady Języka Niemieckiego,
  -    Olimpiady Języka Rosyjskiego,
  -    Olimpiady Lingwistyki Matematycznej,
  -    Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
  -    Olimpiady "Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 r.",
  -    Olimpiady Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego,
  -    Olimpiady Matematycznej,
  -    Olimpiady Ochrony Środowiska,
  -    Olimpiady Przedsiębiorczości,
  -    Olimpiady Statystycznej,
  -    Olimpiady Teologii Katolickiej,
  -    Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
  -    Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
  -    Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej,
  -    Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
  -    Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka,
  -    Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym,
  -    Olimpiady Wiedzy o Integracji Europejskiej,
  -    Olimpiady Wiedzy o Świecie Antycznym,
  -    Olimpiady Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych pn. Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych,
  -    Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej,
  -    Olimpiady Wiedzy o III RP,
  -    Olimpiady Wiedzy Technicznej.


  Maksymalną liczbę punktów uzyskują LAUREACI
  -    Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Kangur Matematyczny w kategorii Student,
  -    Konkursu FAST (Fizyczne i Astronomiczne Stypendia w Toruniu).

  Podstawą uzyskania uprawnień jest zaświadczenie wydane przez Główny Komitet Organizacyjny danej olimpiady lub konkursu. 
  Z  uprawnień olimpijczyka można skorzystać w ciągu trzech lat od roku uzyskania świadectwa dojrzałości.
  Osoby wyżej wymienione mają obowiązek rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów; nie uiszczają opłaty rekrutacyjnej.
  Olimpijczycy muszą potwierdzić swoje uprawnienia do przysługujących im ulg w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, Toruń, ul. Gagarina 11 do ostatniego dnia rejestracji.

  Maksymalną liczbę punktów uzyskują kandydaci posiadający aktualną klasę mistrzowską międzynarodową lub klasę mistrzowską lub pierwszą klasę sportową w dyscyplinach olimpijskich i nieolimpijskich.

  Podstawą uzyskania uprawnień jest zaświadczenie wydane przez polski związek sportowy określające rodzaj klasy sportowej oraz osiągnięcia sportowe będące podstawą jej przyznania. 
  Z  uprawnień można skorzystać w ciągu trzech lat od dnia wydania zaświadczenia, nie dłużej jednak niż do dnia utraty jego ważności.
  Osoby wyżej wymienione mają obowiązek rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów; nie uiszczają opłaty rekrutacyjnej.
  Kandydaci muszą potwierdzić swoje uprawnienia do przysługujących im ulg w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, Toruń, ul. Gagarina 11 do ostatniego dnia rejestracji.