Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Ekonomia > Ekonomia (s2) - studia w języku angielskim (KRK)

Ekonomia (s2) - studia w języku angielskim (KRK) (11550317-KRK)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata (4 semestry)
Język: polski

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania jest pierwszą i jedyną uczelnią publiczną w Polsce, który otrzymał niezwykle prestiżową akredytację biznesową AACSB. Obecnie akredytację tę posiada elitarne grono mniej niż 5% wszystkich szkół biznesu na świecie (łącznie 740 instytucji z blisko 50 krajów). Akredytacja przyznana została na 5 lat. W związku z tym, każdy absolwent WNEiZ prócz dyplomu ukończenia studiów, otrzymuje odpowiednie zaświadczenie.

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ EKONOMIĘ?

Studiowanie ekonomii daje absolwentowi solidną wiedzę o podstawach funkcjonowania współczesnej gospodarki. Przedmioty realizowane w ramach programu studiów ułatwiają zrozumienie procesów zachodzących we współczesnej ekonomii. Absolwent potrafi analizować i interpretować zjawiska oraz procesy ekonomiczne (zarówno w skali mikro- jak i makro-ekonomicznej). 

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ EKONOMIĘ NA UMK? 

 • kierunek ekonomia ma znaczącą pozycję w polskim szkolnictwie wyższym (czego dowodem są wysokie lokaty w rankingach prasowych i środowiskowych),
 • program studiów ekonomicznych uwzględnia najnowsze tendencje rozwoju tej dyscypliny w Polsce i na świecie,
 • doskonałe warunki lokalowe, nowoczesne pracownie komputerowe i sale dydaktyczne, świetnie wyposażona biblioteka Wydziału,
 • wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS+),
 • wydział w ramach umów współpracuje z 28 europejskimi uniwersytetami m. in. w Austrii, Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemczech, Norwegii, Słowenii, Wielkiej Brytanii,
 • studenci WNEiZ mają możliwość wyjazdu do jednej z uczelni angielskich reprezentowanych przez English Oak Recruitment m.in.: Coventry University, University of Derby, University of Huddersfield, University of Salford, University of Central Lancashire,
 • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • wydział organizuje kursy dla studentów przystępujących do specjalistycznych certyfikatów języków obcych:
  • profesjonalnego języka angielskiego Business English przygotowujący do międzynarodowego egzaminu SEFIC (Spoken English for Industry and Commerce) organizowanego przez Londyńską Izbę Handlową (London Chamber of Commerce and Industry),
  • języka niemieckiego przygotowującego do międzynarodowych egzaminów: Zertifikat Deutsch i Mittelstufenprüfung,
 • wielu menedżerów, szefów firm w regionie (a także w całym kraju) to absolwenci ekonomii UMK,
 • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.


CO PO STUDIACH?

Absolwenci ekonomii mają możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach doktoranckich. Absolwenci ekonomii znajdują zatrudnienie m.in. jako:

 • analitycy zjawisk ekonomicznych,
 • specjaliści w instytucjach finansowych, bankach, firmach ubezpieczeniowych i świadczących usługi finansowe,
 • pracownicy urzędów administracji państwowej i samorządowej,
 • ekonomiści w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych,
 • pracownicy instytucji, fundacji oraz stowarzyszeń pozarządowych,
 • komentatorzy medialni zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce.

Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie studiów dają teoretyczne i praktyczne podstawy niezbędne do uruchomienia i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z ekonomii

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

dyplom licencjata, konkurs dyplomów

Efekty kształcenia

Program kształcenia realizuje efekty kształcenia określone Uchwałą Nr 32 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (z późn. zm.), które stanowią załącznik do niniejszego suplementu.

Kwalifikacja:

Wymagania wstępne

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

 1. tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny kierunku zarządzanie (zarządzanie i marketing), ekonomia, finanse i rachunkowość, finanse i bankowość, gospodarka przestrzenna, informatyka i ekonometria, logistyka, towaroznawstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji;
 2. tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny dowolnego kierunku.

Uwaga!

Na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ustala się podział ogólnego limitu miejsc dla poszczególnych kierunków studiów wg następującej zasady:

- 50 % limitu miejsc dla kandydatów, którzy ukończyli studia na kierunkach ekonomicznych oraz pokrewnych określonych w wymaganiach wstępnych,

- 50 % limitu miejsc przeznacza się dla kandydatów, absolwentów pozostałych kierunków.

 • Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom ukończenia studiów kwalifikowani są na podstawie konkursu ocen ze studiów. Kandydat zobowiązany jest złożyć suplement do dyplomu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię, w której ukończył studia o ocenach uzyskanych na studiach.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego liczony jest zgodnie ze wzorem:

W = 35 Wo-75

gdzie:

Wo :

- dla absolwentów studiów kończących się pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym oblicza się:

Wo = 0,6 W+ 0,2W2  +0,2W3

przelicznik

W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów

0,6

W2 – ocena z egzaminu dyplomowego

0,2

W3 – ocena z pracy dyplomowej

0,2

- dla absolwentów studiów kończących się egzaminem dyplomowym oblicza się:

Wo = 0,75 W+ 0,25W2

przelicznik

W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów

0,75

W2 – ocena z egzaminu dyplomowego

0,25

 • Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifikowani są na podstawie konkursu ocen ze studiów.