Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Chemia i technologia żywności > Chemia i technologia żywności (s1) (KRK)

Chemia i technologia żywności (s1) (KRK) (06510202-KRK)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3,5 roku (7 semestrów)
Język: polski


DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ CHEMIĘ I TECHNOLOGIĘ ŻYWNOŚCI NA UMK?

Kierunek Chemia i technologia żywności oferuje studentom nabycie wiedzy z zakresu podstaw chemii, chemii żywności oraz procesów technologicznych ze szczególnym uwzględnieniem technologii cukrów, skrobi i tłuszczów. Absolwent kierunku Chemia i technologia żywności posiada umiejętności wykonania podstawowych analiz chemicznych, analiz żywności, umie organizować produkcję cukrów oraz tłuszczy, włącznie z doborem maszyn i urządzeń, a także przeprowadzać kalkulację ekonomiczną. Zna zasady funkcjonowania rynku żywności i rozumie jego zasady. Potrafi posługiwać się techniką komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi. Absolwenci kierunku Chemia i technologia żywności będą specjalistami w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności, w tym głównie tłuszczy, cukrów oraz skrobi. Duża ilość praktyk w zakładach przemysłu spożywczego oraz szeroki program nauczania gwarantuje odpowiednie przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu inżyniera w zakresie technologii tłuszczów i cukrów. Ponadto może kontynuować naukę w zakresie podstaw chemii, chemii żywności, dietetyki i żywienie człowieka oraz technologii żywności.

CO PO STUDIACH?

Absolwent kierunku Chemia i technologia żywności może podjąć pracę na stanowiskach inżynierskich i kierowniczych w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem oraz kontrolą i obrotem żywności. Dodatkowo jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia zarówno w zakresie chemii, technologii oraz przetwórstwa żywności. Ponadto, dzięki posiadaniu podstawowej wiedzy z zakresu chemii, informatyki oraz maszynoznawstwa może podjąć pracę w przedsiębiorstwach powiązanych z tymi dziedzinami wiedzy oraz pokrewnych obszarach gospodarki i biznesu chemicznego, maszynowego, bądź biotechnologicznego w kraju i w Unii Europejskiej.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat inżynierski z chemii i technologii żywności

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

świadectwo dojrzałości, konkurs świadectw dojrzałości

Efekty kształcenia

Program kształcenia realizuje efekty kształcenia określone Uchwałą Nr 32 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (z późn. zm.), które stanowią załącznik do niniejszego suplementu.

Kwalifikacja - nowa matura:

  • „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości

Lp.

Wymagane przedmioty

Przelicznik dla poziomu przedmiotu

Min. pkt.

podstawowy

rozszerzony

1.*

Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka albo matematyka

p1 = 0,60

p1 = 1,00

20

* Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.

Uzyskanie w postępowaniu rekrutacyjnym poniżej 20 punktów jest równoznaczne z niespełnieniem wymagań kwalifikacyjnych.

Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = pWp,

gdzie:

Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z wymaganego przedmiotu,

p - przelicznik dla poziomu z wymaganego przedmiotu.

Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganych przedmiotów na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

Kwalifikacja - stara matura:

  • „stara matura” - konkurs świadectw dojrzałości

Lp.

Wymagane przedmioty

1.*

Biologia albo chemia albo fizyka z astronomią albo matematyka

* Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. W przypadku dwóch różnych ocen na egzaminie dojrzałości (z egzaminu pisemnego i ustnego) kandydat wskazuje ocenę wyższą.

Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą: 

Ocena (skala 1-6)

Punkty za ocenę

Ocena (skala 2-5)

Punkty za ocenę

dopuszczająca (2)

30

dostateczna (3)

50

dostateczna (3)

40

dobra (4)

70

dobra (4)

75

bardzo dobra (5)

90

bardzo dobra (5)

100

celująca (6)

100

Kwalifikacja - matura międzynarodowa:

Kandydat z dyplomem IB wydanym przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie oraz kandydat z dyplomem EB (European Baccalaureat) wydanym przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz.U. Nr 63 poz. 442 i 443) kwalifikowany jest zgodnie z zasadami określonymi dla osób ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. "nowej matury".

Kandydat wprowadzając wyniki egzaminów maturalnych stosuje przeliczenie zgodnie z tabelą:

MATURA IB

NOWA MATURA

MATURA IB

NOWA MATURA

Poziom SL

Poziom

podstawowy

Poziom HL

Poziom

rozszerzony

7

100%

7

100%

6

89%

6

90%

5

75%

5

80%

4

65%

4

70%

3

55%

3

60%

2

45%

2

50%

1

35%

1

40%

W przypadku języków obcych na dyplomie IB za SL uznaje się poziom Ab inito oraz poziom B SL, a za HL uznaje się poziomy: A1 (HL lub SL), A2 (HL lub SL) oraz B HL.

Kandydat legitymujący się dyplomem EB (European Baccalaureat) wprowadzając wyniki egzaminu maturalnego stosuje przeliczenie - wynik egzaminu (zgodnie ze skalą 1 - 10) x 10 (do 100 punktów).

W przypadku języków obcych na dyplomie EB za poziom podstawowy uznaje się L1, L4 i L5, za poziom rozszerzony uznaje się L1+3, L2 lub L3, a za poziom dwujęzyczny - L2+3. Kandydatom, którzy zdali egzamin z języka obcego na poziomie dwujęzycznym przyznaje się 100% punktów dla poziomu podstawowego i rozszerzonego.

W przypadku innych przedmiotów na dyplomie EB: za poziom podstawowy uznaje się 2 lub 3 (liczba godzin tygodniowo), a za poziom rozszerzony uznaje się 4 lub 5 oraz matematykę 5+3 (liczba godzin tygodniowo).

Kwalifikacja - matura zagraniczna:

Kandydat ze świadectwem maturalnym uzyskanym za granicą kwalifikowany jest zgodnie z zasadami określonymi dla kandydatów ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. „starej matury”.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym:

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują:
LAUREACI  i  FINALIŚCI
-    Olimpiady Artystycznej,
-    Olimpiady Astronomicznej,
-    Olimpiady Biologicznej,
-    Olimpiady Chemicznej,
-    Europejskiej Olimpiady Społeczno-Prawnej,
-    Olimpiady Filozoficznej,
-    Olimpiady Fizycznej,
-    Olimpiady Geograficznej,
-    Olimpiady Historycznej,
-    Olimpiady Informatycznej,
-    Olimpiady Języka Angielskiego,
-    Olimpiady Języka Białoruskiego,
-    Olimpiady Języka Francuskiego,
-    Olimpiady Języka Hiszpańskiego,
-    Olimpiady Języka Łacińskiego,
-    Olimpiady Języka Niemieckiego,
-    Olimpiady Języka Rosyjskiego,
-    Olimpiady Lingwistyki Matematycznej,
-    Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
-    Olimpiady "Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 r.",
-    Olimpiady Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego,
-    Olimpiady Matematycznej,
-    Olimpiady Ochrony Środowiska,
-    Olimpiady Przedsiębiorczości,
-    Olimpiady Statystycznej,
-    Olimpiady Teologii Katolickiej,
-    Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
-    Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
-    Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej,
-    Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
-    Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka,
-    Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym,
-    Olimpiady Wiedzy o Integracji Europejskiej,
-    Olimpiady Wiedzy o Świecie Antycznym,
-    Olimpiady Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych pn. Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych,
-    Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej,
-    Olimpiady Wiedzy o III RP,
-    Olimpiady Wiedzy Technicznej.


Maksymalną liczbę punktów uzyskują LAUREACI
-    Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Kangur Matematyczny w kategorii Student,
-    Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. Antoniego Swinarskiego.

Podstawą uzyskania uprawnień jest zaświadczenie wydane przez Główny Komitet Organizacyjny danej olimpiady lub konkursu. 
Z  uprawnień olimpijczyka można skorzystać w ciągu trzech lat od roku uzyskania świadectwa dojrzałości.
Osoby wyżej wymienione mają obowiązek rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów; nie uiszczają opłaty rekrutacyjnej.
Olimpijczycy muszą potwierdzić swoje uprawnienia do przysługujących im ulg w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, Toruń, ul. Gagarina 11 do ostatniego dnia rejestracji.

Maksymalną liczbę punktów uzyskują kandydaci posiadający aktualną klasę mistrzowską międzynarodową lub klasę mistrzowską lub pierwszą klasę sportową w dyscyplinach olimpijskich i nieolimpijskich.

Podstawą uzyskania uprawnień jest zaświadczenie wydane przez polski związek sportowy określające rodzaj klasy sportowej oraz osiągnięcia sportowe będące podstawą jej przyznania. 
Z  uprawnień można skorzystać w ciągu trzech lat od dnia wydania zaświadczenia, nie dłużej jednak niż do dnia utraty jego ważności.
Osoby wyżej wymienione mają obowiązek rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów; nie uiszczają opłaty rekrutacyjnej.
Kandydaci muszą potwierdzić swoje uprawnienia do przysługujących im ulg w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, Toruń, ul. Gagarina 11 do ostatniego dnia rejestracji.