Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Astronomia > Astronomia (s2) (KRK)

Astronomia (s2) (KRK) (08510308-KRK)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata (4 semestry)
Język: polski

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ ASTRONOMIĘ?

Astronomia jest najstarszą z nauk przyrodniczych, a w stosowaniu matematyki do precyzyjnego przewidywania zjawisk wyprzedziła inne nauki o całe tysiąclecia. Odkrycia astronomiczne wciąż na nowo kształtują obraz bliższego i dalszego otoczenia naszej rodzimej planety i wprowadzają istotne korekty do naszych wyobrażeń o świecie. Niektóre z nich, np. znajdowanie pozasłonecznych układów planetarnych czy nowych, nieznanych planetoid w pobliżu Ziemi, trafiają nawet na pierwsze strony najbardziej poczytnych gazet i czasopism na całym świecie. Studiowanie astronomii może więc stać się pasjonującą przygodą poznawczą. Z drugiej zaś strony, studia na astronomii dają bardzo dobre przygotowanie w zakresie fizyki, matematyki, astronomii, informatyki i wszechstronnego wykorzystania komputerów jak również obsługi nowoczesnej aparatury optycznej i elektronicznej.

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ ASTRONOMIĘ NA UMK?

 • Jak przystało na uniwersytet, którego patronem jest Mikołaj Kopernik, astronomia i astrofizyka zajmują w nim bardzo ważne miejsce. W Piwnicach pod Toruniem znajduje się największe w Polsce obserwatorium astronomiczne, założone w latach czterdziestych przez dwoje wybitnych astronomów: Władysława Dziewulskiego (w latach międzywojennych profesora i rektora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie) oraz Wilhelminę Iwanowską. Wśród teleskopów optycznych pracujących w obserwatorium znajduje się największy w Polsce, o średnicy zwierciadła 90 cm. W latach siedemdziesiątych powstało, także w Piwnicach, obserwatorium radioastronomiczne z radioteleskopem o średnicy 32 m, jednym z większych i nowocześniejszych w Europie.
 • Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu zajął w ostatniej ocenie, tzw. parametrycznej, prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, najwyższe miejsce wśród wszystkich uniwersyteckich wydziałów zajmujących się fizyką i astronomią w Polsce.
 • Studenci astronomii urodzeni na Ziemi Chełmińskiej, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i studiujący terminowo, mogą ubiegać się o stypendium im. dr n. med. Jana Sujkowskiego, miłośnika astronomii i honorowego obywatela miasta Grudziądza.
 • Studenci astronomii mogą korzystać z wyjazdów na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS+) Mają też możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST).
 • Kierunek posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Wysoki poziom kształcenia na kierunku Astronomii UMK potwierdzają międzynarodowe kariery naukowe na poziomie światowym wielu naszych astronomów (prof. Aleksander Wolszczan, Maciej Konacki i inni).

CO PO STUDIACH?

Absolwenci astronomii UMK zatrudniani są na przykład jako:

 • specjaliści w ośrodkach badawczych,
 • osoby zajmujące się popularyzacją zagadnień astronomii, na przykład w planetariach,
 • nauczyciele fizyki i astronomii w placówkach oświatowych (po ukończeniu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela),
 • cenieni specjaliści na stanowiskach związanych z obsługą komputerów i systemów komputerowych.

Mogą również kontynuować studia III stopnia (studia doktoranckie w zakresie astronomii) w dowolnych ośrodkach naukowych na świecie.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z astronomii

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

dyplom licencjata, egzamin wstępny

Efekty kształcenia

Program kształcenia realizuje efekty kształcenia określone Uchwałą Nr 32 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (z późn. zm.), które stanowią załącznik do niniejszego suplementu.

Kwalifikacja:

Wymagania wstępne

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny dowolnego kierunku.

Zasady kwalifikacji 

 • Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom ukończenia studiów kwalifikowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa kwalifikacyjna - wiedza z zakresu astronomii. Rozmowa oceniana jest w skali 0-100 pkt. Uzyskanie poniżej 40 punktów jest równoznaczne z niespełnieniem wymagań kwalifikacyjnych.

Na rozmowę kwalifikacyjną kandydat zobowiązany jest przynieść suplement do dyplomu lub indeks z uczelni, w której odbywał studia.

Komisja przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną może ustalić listę przedmiotów, spośród prowadzonych na studiach pierwszego stopnia na kierunku astronomia, które kandydat będzie musiał dodatkowo zaliczyć po przyjęciu na studia, realizując indywidualny program studiów.

 

Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunku astronomia lub fizyka i uzyskali średnią arytmetyczną wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w czasie całego okresu studiów (z wyłączeniem ocen z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego) co najmniej 3,5. Kandydat zobowiązany jest złożyć suplement do dyplomu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię w której ukończył studia o ocenach uzyskanych na studiach pierwszego stopnia.

 • Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifikowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa oceniana jest w skali 0-100 pkt. Uzyskanie poniżej 40 punktów jest równoznaczne z niespełnieniem wymagań kwalifikacyjnych.