Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Astronomia > Astronomia (s1) (KRK)

Astronomia (s1) (KRK) (08510208-KRK)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata (6 semestrów)
Język: polski

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ ASTRONOMIĘ?

Astronomia jest najstarszą z nauk przyrodniczych, a w stosowaniu matematyki do precyzyjnego przewidywania zjawisk wyprzedziła inne nauki o całe tysiąclecia. Odkrycia astronomiczne wciąż na nowo kształtują obraz bliższego i dalszego otoczenia naszej rodzimej planety i wprowadzają istotne korekty do naszych wyobrażeń o świecie. Niektóre z nich, np. znajdowanie pozasłonecznych układów planetarnych czy nowych, nieznanych planetoid w pobliżu Ziemi, trafiają nawet na pierwsze strony najbardziej poczytnych gazet i czasopism na całym świecie. Studiowanie astronomii może więc stać się pasjonującą przygodą poznawczą. Z drugiej zaś strony, studia na astronomii dają bardzo dobre przygotowanie w zakresie fizyki, matematyki, astronomii, informatyki i wszechstronnego wykorzystania komputerów jak również obsługi nowoczesnej aparatury optycznej i elektronicznej.

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ ASTRONOMIĘ NA UMK?

 • Jak przystało na uniwersytet, którego patronem jest Mikołaj Kopernik, astronomia i astrofizyka zajmują w nim bardzo ważne miejsce. W Piwnicach pod Toruniem znajduje się największe w Polsce obserwatorium astronomiczne, założone w latach czterdziestych przez dwoje wybitnych astronomów: Władysława Dziewulskiego (w latach międzywojennych profesora i rektora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie) oraz Wilhelminę Iwanowską. Wśród teleskopów optycznych pracujących w obserwatorium znajduje się największy w Polsce, o średnicy zwierciadła 90 cm. W latach siedemdziesiątych powstało, także w Piwnicach, obserwatorium radioastronomiczne z radioteleskopem o średnicy 32 m, jednym z większych i nowocześniejszych w Europie.
 • Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu zajął w ostatniej ocenie, tzw. parametrycznej, prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, najwyższe miejsce wśród wszystkich uniwersyteckich wydziałów zajmujących się fizyką i astronomią w Polsce.
 • Studenci astronomii urodzeni na Ziemi Chełmińskiej, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i studiujący terminowo, mogą ubiegać się o stypendium im. dr n. med. Jana Sujkowskiego, miłośnika astronomii i honorowego obywatela miasta Grudziądza.
 • Studenci astronomii mogą korzystać z wyjazdów na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS+) Mają też możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST).
 • Kierunek posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Wysoki poziom kształcenia na kierunku Astronomia UMK potwierdzają międzynarodowe kariery naukowe na poziomie światowym wielu naszych absolwentów (prof. Aleksander Wolszczan, Maciej Konacki i inni).

CO PO STUDIACH?

Absolwenci astronomii UMK zatrudniani są na przykład jako:

 • specjaliści w ośrodkach badawczych,
 • osoby zajmujące się popularyzacją zagadnień astronomii, na przykład w planetariach,
 • nauczyciele fizyki i astronomii w placówkach oświatowych (po ukończeniu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela),
 • cenieni specjaliści na stanowiskach związanych z obsługą komputerów i systemów komputerowych.

Mogą również kontynuować studia na 2-letnich studiach magisterskich.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z astronomii

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

świadectwo dojrzałości, konkurs świadectw dojrzałości

Efekty kształcenia

Program kształcenia realizuje efekty kształcenia określone Uchwałą Nr 32 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (z późn. zm.), które stanowią załącznik do niniejszego suplementu.

Kwalifikacja - nowa matura:

 • „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości

Lp.

Wymagane przedmioty

Przelicznik dla poziomu przedmiotu

Min. pkt.

podstawowy

rozszerzony

1.

Matematyka

p1 = 0,35

p1 = 0,50  

20

2.*

Matematyka albo fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka

p2 = 0,35

p2 = 0,50

albo chemia albo biologia

p2 = 0,25

p2 = 0,35  

* Kandydat oprócz obowiązkowej matematyki wskazuje dodatkowo jeden przedmiot, spośród wskazanych w punkcie 2. tabeli, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. Można wybrać ponownie matematykę, jeśli kandydat uważa ją za swój największy atut lub nie zdawał matury z żadnego spośród innych wymienionych przedmiotów.

Uzyskanie w postępowaniu rekrutacyjnym poniżej 20 punktów jest równoznaczne z niespełnieniem wymagań kwalifikacyjnych.

Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki,

W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z przedmiotu 2,

p1 - przelicznik dla poziomu z matematyki,

p2 - przelicznik dla poziomu z przedmiotu 2.

Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganego przedmiotu zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

Kwalifikacja - stara matura:

 • „stara matura” - konkurs świadectw dojrzałości

Lp.

Wymagane przedmioty

Przelicznik

1.

Matematyka

p1 = 0,50

2.*

Matematyka albo fizyka z astronomią albo informatyka

p2 = 0,50

albo chemia albo biologia

p2 = 0,30

* Kandydat oprócz obowiązkowej matematyki wskazuje dodatkowo jeden przedmiot, spośród wskazanych w punkcie 2. tabeli, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. Można wybrać ponownie matematykę, jeśli kandydat uważa ją za swój największy atut lub nie zdawał matury z żadnego spośród innych wymienionych przedmiotów.

 W przypadku dwóch różnych ocen na egzaminie dojrzałości (z egzaminu pisemnego i ustnego) kandydat wskazuje ocenę wyższą.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2,

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z matematyki,

W2 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z przedmiotu 2,

p1 - przelicznik dla matematyki,

p2 - przelicznik dla przedmiotu 2.

Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą:

Ocena (skala 1-6)

Punkty za ocenę

Ocena (skala 2-5)

Punkty za ocenę

dopuszczająca (2)

30

dostateczna (3)

50

dostateczna (3)

40

dobra (4)

70

dobra (4)

75

bardzo dobra (5)

90

bardzo dobra (5)

100

celująca (6)

100

Kwalifikacja - matura międzynarodowa:

Kandydat z dyplomem IB wydanym przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie oraz kandydat z dyplomem EB (European Baccalaureat) wydanym przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz.U. Nr 63 poz. 442 i 443) kwalifikowany jest zgodnie z zasadami określonymi dla osób ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. "nowej matury".

Kandydat wprowadzając wyniki egzaminów maturalnych stosuje przeliczenie zgodnie z tabelą:

MATURA IB

NOWA MATURA

MATURA IB

NOWA MATURA

Poziom SL

Poziom

podstawowy

Poziom HL

Poziom

rozszerzony

7

100%

7

100%

6

89%

6

90%

5

75%

5

80%

4

65%

4

70%

3

55%

3

60%

2

45%

2

50%

1

35%

1

40%

W przypadku języków obcych na dyplomie IB za SL uznaje się poziom Ab inito oraz poziom B SL, a za HL uznaje się poziomy: A1 (HL lub SL), A2 (HL lub SL) oraz B HL.

Kandydat legitymujący się dyplomem EB (European Baccalaureat) wprowadzając wyniki egzaminu maturalnego stosuje przeliczenie - wynik egzaminu (zgodnie ze skalą 1 - 10) x 10 (do 100 punktów).

W przypadku języków obcych na dyplomie EB za poziom podstawowy uznaje się L1, L4 i L5, za poziom rozszerzony uznaje się L1+3, L2 lub L3, a za poziom dwujęzyczny - L2+3. Kandydatom, którzy zdali egzamin z języka obcego na poziomie dwujęzycznym przyznaje się 100% punktów dla poziomu podstawowego i rozszerzonego.

W przypadku innych przedmiotów na dyplomie EB: za poziom podstawowy uznaje się 2 lub 3 (liczba godzin tygodniowo), a za poziom rozszerzony uznaje się 4 lub 5 oraz matematykę 5+3 (liczba godzin tygodniowo).

Kwalifikacja - matura zagraniczna:

 • „matura zagraniczna” - konkurs świadectw dojrzałości

Wyniki przeliczane są na punkty w skali od 0 do 100, zgodnie z tabelami przyjętymi na UMK. Po przeliczeniu stosuje się zasady jak dla „starej matury”. Kandydaci zobowiązani są dostarczyć świadectwo dojrzałości do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej nie później niż do ostatniego dnia rejestracji.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym:

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują:
LAUREACI  i  FINALIŚCI
-    Olimpiady Artystycznej,
-    Olimpiady Astronomicznej,
-    Olimpiady Biologicznej,
-    Olimpiady Chemicznej,
-    Europejskiej Olimpiady Społeczno-Prawnej,
-    Olimpiady Filozoficznej,
-    Olimpiady Fizycznej,
-    Olimpiady Geograficznej,
-    Olimpiady Historycznej,
-    Olimpiady Informatycznej,
-    Olimpiady Języka Angielskiego,
-    Olimpiady Języka Białoruskiego,
-    Olimpiady Języka Francuskiego,
-    Olimpiady Języka Hiszpańskiego,
-    Olimpiady Języka Łacińskiego,
-    Olimpiady Języka Niemieckiego,
-    Olimpiady Języka Rosyjskiego,
-    Olimpiady Lingwistyki Matematycznej,
-    Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
-    Olimpiady "Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 r.",
-    Olimpiady Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego,
-    Olimpiady Matematycznej,
-    Olimpiady Ochrony Środowiska,
-    Olimpiady Przedsiębiorczości,
-    Olimpiady Statystycznej,
-    Olimpiady Teologii Katolickiej,
-    Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
-    Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
-    Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej,
-    Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
-    Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka,
-    Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym,
-    Olimpiady Wiedzy o Integracji Europejskiej,
-    Olimpiady Wiedzy o Świecie Antycznym,
-    Olimpiady Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych pn. Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych,
-    Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej,
-    Olimpiady Wiedzy o III RP,
-    Olimpiady Wiedzy Technicznej.


Maksymalną liczbę punktów uzyskują LAUREACI
-    Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Kangur Matematyczny w kategorii Student,
-    Konkursu FAST (Fizyczne i Astronomiczne Stypendia w Toruniu).

Podstawą uzyskania uprawnień jest zaświadczenie wydane przez Główny Komitet Organizacyjny danej olimpiady lub konkursu. 
Z  uprawnień olimpijczyka można skorzystać w ciągu trzech lat od roku uzyskania świadectwa dojrzałości.
Osoby wyżej wymienione mają obowiązek rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów; nie uiszczają opłaty rekrutacyjnej.
Olimpijczycy muszą potwierdzić swoje uprawnienia do przysługujących im ulg w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, Toruń, ul. Gagarina 11 do ostatniego dnia rejestracji.

Maksymalną liczbę punktów uzyskują kandydaci posiadający aktualną klasę mistrzowską międzynarodową lub klasę mistrzowską lub pierwszą klasę sportową w dyscyplinach olimpijskich i nieolimpijskich.

Podstawą uzyskania uprawnień jest zaświadczenie wydane przez polski związek sportowy określające rodzaj klasy sportowej oraz osiągnięcia sportowe będące podstawą jej przyznania. 
Z  uprawnień można skorzystać w ciągu trzech lat od dnia wydania zaświadczenia, nie dłużej jednak niż do dnia utraty jego ważności.
Osoby wyżej wymienione mają obowiązek rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów; nie uiszczają opłaty rekrutacyjnej.
Kandydaci muszą potwierdzić swoje uprawnienia do przysługujących im ulg w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, Toruń, ul. Gagarina 11 do ostatniego dnia rejestracji.