Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Informatics > Informatics (full-time, 2nd cycle education) (NQF)

Informatics (full-time, 2nd cycle education) (NQF) (10510316-3S-KRK)

(in Polish: Informatyka (s2, studia trzysemestralne) (KRK))
second cycle education
full-time, 2-year studies (4 semesters)
Language: Polish

Wymagania wstępne

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

  1. tytuł licencjata, inżyniera lub równoważny kierunku informatyka, tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny kierunku astronomia, automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, fizyka, fizyka techniczna, informatyka i ekonometria, informatyka stosowana, matematyka lub pokrewnego kierunku z obszaru nauk ścisłych lub technicznych.
  2. tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny makrokierunku, w skład którego wchodzi jeden z wymienionych w pkt. 1 kierunków studiów.

Zasady kwalifikacji 

  • Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom ukończenia studiów, kwalifikowani są na podstawie dokumentów dotyczących ukończonych studiów pierwszego stopnia. Kandydat zobowiązany jest złożyć suplement do dyplomu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię, w której ukończył studia, o ocenach uzyskanych z egzaminów i zaliczeń.

Postępowanie kwalifikacyjne przebiega następująco:

  1. Przedłożone przez kandydata dokumenty dotyczące ukończonych studiów oceniane są przez powołaną na WMiI komisję kwalifikacyjną. Komisja dokonuje:

a) oceny zgodności kwalifikacji kandydata ze standardami kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku informatyka określonymi w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 12 lipca 2007 r. w przypadku kandydatów, którzy zaczęli studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite magisterskie wcześniej niż w roku 2012/2013,

b) oceny zgodności kwalifikacji kandydata z efektami kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku informatyka określonymi w Uchwale Nr 32 Senatu UMK z 12 kwietnia 2012 r., w przypadku kandydatów, którzy rozpoczęli studia pierwszego stopnia lub drugiego stopnia w roku akademickim 2012/2013 lub później,

c) oceny możliwości uzupełnienia programu zrealizowanego przez kandydata w okresie studiów do poziomu określonego przez efekty kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku informatyka.

Komisja ustala wynik punktowy (K) w skali 0 - 100.

2. Elementem procesu oceny może być rozmowa z kandydatem. O potrzebie takiej rozmowy decyduje wydziałowa komisja kwalifikacyjna na podstawie dokumentów przedłożonych przez kandydata.

3. Kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata, inżyniera lub równoważny kierunku informatyka oraz rozpoczęli studia pierwszego stopnia na tym kierunku wcześniej niż w roku akademickim 2012/2013, otrzymują 100 pkt. (K = 100).

4. Ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem i podawany w skali do 100 pkt.:

 W= 0,25(35S-75)+ 0,75K

 gdzie S jest  wartością liczbową wyniku ze studiów wpisanego na dyplomie;

Lp.

Elementy postępowania kwalifikacyjnego

przelicznik

1.

Konkurs ocen z dyplomu     (35S-75)  

p = 0,25

2.

Rozmowa kwalifikacyjna (K)

p = 0,75

Komisja przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną może ustalić listę przedmiotów, spośród prowadzonych na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia na Wydziale Matematyki i Informatyki, które kandydat będzie musiał dodatkowo zaliczyć po przyjęciu na studia.

Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego poniżej 30 pkt. jest równoznaczne z niespełnieniem wymogów przyjęcia na studia.

  • Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą, kwalifikowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Wynik postępowania oceniany jest w skali 0-100 pkt.

Qualification awarded:

(in Polish) Magisterium z informatyki

Access to further studies:

doctoral studies, postgraduate education

Learning outcomes

The learning outcomes, implemented in the programme of study, are specified in Resolution No 32 of the Nicolaus Copernicus University Senate of 24 April 2012 on the specification of learning outcomes for fields of study in degree programmes offered by the Nicolaus Copernicus University in Toruń (as amended), which are attached hereto.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.umk.pl/pl